Sant Feliu de Guíxols podrà optar entre un supermercat o fer habitatges a la Rambla de Joan Bordàs

Urbanisme aprova una modificació del planejament que proposa dues alternatives al solar

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament una modificació del planejament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que permetrà desencallar la transformació d'un solar a tocar de la Rambla Joan Bordàs. Per això, s'han aprovat dues possibles alternatives d'ordenació: o bé la implantació d'una superfície comercial o la construcció d'habitatges. Això permet a l'Ajuntament, en cas de no prosperar la transformació del solar en un supermercat, atorgar ràpidament la llicència per fer pisos i evitar així que l'espai estigui més temps en desús.

El solar, de 5.354,27 metres quadrats, està situat al nord-oest del nucli urbà, delimitat pels carrers Hernán Cortés, Mas de Balmanya, la Rambla de Joan Bordàs i la carretera C-250. Actualment només hi ha un edifici, parcialment construït i abandonat des de fa anys, que provoca queixes veïnals, problemes de salubritat i mala imatge.

Tot i que el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del 2006 preveia un ús residencial per aquest solar, el 2019 una empresa d'establiments comercials va proposar ubicar-hi un supermercat. La modificació del POUM aprovada avui fa ús de la possibilitat que dona la Llei d'urbanisme d'establir alternatives d'ordenació per a un mateix solar.

Així, contempla tant el manteniment del caràcter residencial previst inicialment com la implantació d'una superfície comercial. Ambdós usos són excloents entre sí ja que tant els habitatges com el supermercat ocuparien la gran part de la superfície edificable del solar. També es determinen les característiques i l'ordenació que hauria de tenir el solar amb qualsevol dels dos usos possibles, per assegurar "l'adequada integració en l'entorn urbà".

L'alternativa residencial preveu el que ja preveia fins ara el POUM i només ajusta les noves construccions als edificis veïns existents, que estan reculats respecte el vial. Confrontant amb la carretera C-250, s'hi contemplen edificis de planta baixa i dues plantes, mentre al carrer Hernán Cortés es preveuen de planta baixa i una sola planta d'alçada. En total, es podrien construir un màxim de 50 habitatges.

Pel que fa a l'alternativa comercial, l'ordenació aprovada preveu una superfície mitjana/gran formant una edificació compacta de planta baixa i un pis d'alçada que ocuparia tota la zona edificable de l'illa, amb 6.100 metres quadrats de sostre.

Per a qualsevol de les alternatives, es manté l'obligació d'urbanitzar el carrer Hernán Cortés, en el tram comprès entre la Rambla Joan Bordàs i el carrer Mas Balmanya; el mateix carrer Mas Balmanya, i la connexió d'aquests dos amb el carrer Francesc Campà i Viarnés, vial paral·lel a la Ronda de Ponent.

Un cop aprovada la modificació del POUM, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà atorgar llicència tant per l'ús comercial com pel residencial. Així, si la proposta d'ubicar-hi una superfície comercial no tirés endavant, es podria impulsar ràpidament l'alternativa residencial.