Calonge pagarà el 50% del lloguer o hipoteca als afectats per la covid-19

L'ajuda serà per quatre mesos i mai superior a 1.000 euros

El Govern de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) portarà aquest dijous al ple l’aprovació de les bases per la concessió d’ajuts per al pagament de lloguer i hipoteca per a famílies en situació de vulnerabilitat provocada per la covid-19. Aquestes bases estableixen un ajut per cobrir el 50% de la quota mensual del lloguer o de la hipoteca durant quatre mensualitats, i fins a un màxim de 1.000 euros. L’objectiu és ajudar a què les persones afectades per la crisi provocada per la pandèmia puguin cobrir les seves necessitats bàsiques.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el desenvolupament de diferents accions dins del Pla de Xoc covid-19 aprovat per ple de Calonge i Sant Antoni. Aquest pla recull una quarantena de mesures i permetrà mobilitzar 1.798.000 euros, la major concentració de recursos que ha fet mai el consistori per la reactivació econòmica i social.

Aquestes accions aniran acompanyades de la creació de l’Oficina covid-19, que està a punt d’entrar en servei, i que serà el punt de referència per la ciutadania i empreses per accedir als diferents ajuts i subvencions definits en el pla de xoc. Aquesta finestreta única de temes relacionats amb el coronavirus també permetrà a ciutadans i empreses rebre suport en la tramitació dels ajuts que ofereixen la resta d’administracions públiques.

Ajuts a l’habitatge

El govern porta al ple de demà l’aprovació inicial de les bases que regulen una línia de subvencions excepcionals per aquelles persones i unitats familiars que, per circumstàncies de la covid-19, es troben en situació de risc socioeconòmic i familiar, amb un ajut al sosteniment de l’habitatge.

Aquesta subvenció la podran sol·licitar les persones titulars d’un contracte d’arrendament en vigor o d’un préstec hipotecari d’un habitatge que sigui la residència habitual del sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar. Per accedir a aquest ajut caldrà que el sol·licitant no disposi de cap altre habitatge en propietat i que l’import mensual del lloguer o la hipoteca no superi els 550 euros. Podran optar a aquest ajut les persones empadronades al municipi abans del 14 de març de l’any passat.

Pel que fa als ingressos, per optar a l’ajut caldrà que els ingressos anuals de la unitat de convivència no superin 3 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència), un barem que s’amplia en 0,1 per cada fill al càrrec, i en 0,15 en el cas de famílies monoparentals. El barem també s’amplia en 0,1 per a cada persona de més de 65 anys convivent i en 0,15 en el cas de persones majors de 65 anys amb grau de dependència.

En el cas que el sol·licitant o convivent tingui una discapacitat del 33% o superior, el llindar que s’estableix és de 4 vegades l’IRSC. Entre d’altres requisits que caldrà complir, també hi ha que la unitat familiar no disposi de saldos mitjos superiors a 3.000 euros en comptes corrents o altres dipòsits en entitats financeres.