Girona avança en la compra d’onze locals de la ciutat per destinar-los a usos socials i veïnals

Es tracta d’immobles situats als barris de Can Gibert del Pla, Sant Narcís i Sant Daniel

L’Ajuntament de Girona ha avançat avui a través del ple municipal, en la decisió de la compra d’onze locals de la ciutat per destinar-los a usos socials i veïnals, aprovant la despesa plurianual per adquirir els immobles. La decisió ha tirat endavant amb els vots a favor Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC i Esquerra Republicana, i l’abstenció del grup de Ciutadans.

Es tracta d’immobles situats als barris de Can Gibert del Pla, Sant Narcís i Sant Daniel, que són propietat de la Fundació Privada Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva, i que fins ara majoritàriament es tenien llogats.

La compra, que es pagarà en quatre anys, ascendeix fins als 1,4 milions d’euros. Concretament, al barri de Sant Daniel es comprarà la pista esportiva vinculada a la parròquia que fins ara el consistori tenia cedida. Es tracta del punt neuràlgic veïnal de la vall, on es fan activitats del barri i també d’altres entitats.

A Sant Narcís, s’adquirirà el local que gestiona l’Associació de Veïns, situat al carrer Valladolid, per tal de garantir la dinamització veïnal en aquest punt. En el cas dels locals de Can Gibert del Pla, es tracta de baixos comercials situats als carrers del Riu Güell, Campcardós, Puigneulós i Taga que tenen diferents funcionalitats socials. Aquests indrets acullen el Centre Obert Infantil de Santa Eugènia, l’Espai Jove Güell, el Centre de Distribució d’Aliments, el Centre Obert d’Adolescents de Santa Eugènia, l’Espai d’Atenció als refugiats, i l’Espai Cívic Can Gibert que està destinat ara mateix a la gent gran del barri.

A més, el Ple ha aprovat també avui, per unanimitat, la modificació de crèdit per a l'avantprojecte de construcció d’un mur de protecció hidràulica al marge esquerra del riu Ter, entre el Pont de la Barca i el Pont de França. Es tracta d’un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, que ho considera un pas necessari per aprovar definitivament la Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 48 PA-104 Pont de la Barca prevista pel consistori.

Amb la incorporació d’aquest projecte, la modificació permetria donar compliment a dos dels objectius del govern municipal. D’una banda, permetria garantir la protecció hidràulica de la zona en un període de retorn de 500 anys. Concretament, la proposta contempla la construcció d’un mur de formigó armat amb una cota de coronació de 69,00 msnm –metres sobre el nivell del mar-, que asseguraria defensa d’avant d’avingudes. A més, el nou mur uniria els estreps del marge esquerre del Pont de la Barca i del Pont de França, formant un recinte que, tot i trobar-se per sota la cota d’inundació, restaria protegit.

D’altra banda, el mur es planteja com un espai de pas integrat en l’entorn que l’envolta, entre la zona edificada i la llera del riu, que permetria donar connectivitat de recorregut i paisatgística al camí de ribera que enllaça el barri de Sant Ponç amb Fontajau. En aquest sentit, es tractaria d’un mur “accessible” per a vianants i bicicletes.

La integració paisatgística consistiria en el revestiment dels paraments vistos de l’estructura de gabions d’escullera, possibilitant un tractament més amable i dialogant amb l’entorn natural, i en cap cas comportaria afectacions negatives en l’àmbit situat al marge fluvial dins l’espai de Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”.

El projecte es troba en fase d’avantprojecte, que es va aprovar per Junta de Govern Local el passat 16 d’octubre, i el seu desenvolupament i execució a curt termini dependrà de la concessió d’una subvenció per part de l’ACA. L’actuació abasta un àmbit de 1.441 metres quadrats i té un cost de 396.097,91 euros (IVA inclòs).