131 explotacions porcines reben préstecs per valor de 13 milions d'euros

Agricultura facilita el finançament bonificant els interessos dels préstecs amb un import total de 3,8 milions d'euros

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions necessàries per tal de complir amb les nomes de recent introducció en matèria de benestar animal i que afecten les granges de mares. La quantia màxima del préstec atorgat serà del total de la inversió subvencionable i l'ajut consisteix en la bonificació dels interessos de tot el període del préstec, calculat amb un tipus d'interès d'euríbor + 4, que es descomptarà directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la persona beneficiària una vegada certificat l'ajut. La inversió màxima per beneficiari i any serà de 360.000 euros i els interessats hauran de presentar la documentació per formalitzar aquests crèdits en alguna de les entitats financeres que s'han adherit a al conveni abans del 10 de desembre, per tal de que els préstecs es puguin formalitzar abans del 31 de desembre.     

La persona beneficiària haurà de retornar l'import prestat, en quotes mensuals durant un període de set anys amb un de carència d'amortització quan l'import del préstec sigui inferior a 60.000 euros, o bé deu anys amb dos de carència d'amortització quan l'import del préstec sigui igual o superior a aquesta quantitat. Les garanties seran les que estableixi l'entitat corresponent.  

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini màxim d'un any des de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut, sempre i quan les actuacions s'iniciïn abans de l'1 de gener del 2013, data límit per al compliment de la directiva comunitària per la qual s'estableixen les normes mínimes de protecció dels porcs.  

El Departament d'Agricultura, mitjançant aquest ajut i la mesura de modernització de les explotacions agràries, vol donar el màxim finançament possible als ramaders catalans per tal que puguin adaptar a aquesta normativa.