La Sindicatura detecta irregularitats en la despesa de l'Ajuntament de Riells i Viabrea

L'informe apunta a fets de tot tipus entre el 2002 i el 2005 com treballadors en situació irregular

Abans d'entrar en matèria, la Sindicatura avisa que l'abast del seu treball s'ha vist limitat per les debilitats del control intern de l'Ajuntament, que "posen en dubte la integritat, la fiabilitat i la legalitat" de les operacions efectuades i "no permeten garantir que la comptabilitat inclogui totes les operacions i moviments de tresoreria dels exercicis fiscalitzats". A més, s'ha trobat amb dificultats per fer l'informe per manca de documentació que justifiqués algunes de les operacions pressupostàries.

Dit això, i després d'apuntar que els compte general no es va enviar a la Sindicatura en el termini corresponent pel que fa als anys 2002 i 2005, l'organisme denuncia una sèrie d'irregularitats greus en l'acció del consistori. Per exemple, pel que fa a la contractació, bona part de la despesa es va fer sense contracte. L'empresa Obres i Serveis Riells i Viabrea SL va ser la principal proveïdora sense que en molts casos es formalitzés cap expedient de contractació.

En la revisió de les factures de l'empresa, hi ha despeses reconegudes en exercicis que no corresponien, nombrosos errors de duplicacions en el pagament de les factures, pagaments ajornats no permesos per la normativa vigent o fins i tot una factura pagada per l'Ajuntament de 90.151 euros que no corresponia al consistori.

Moltes inversions es van efectuar sense consignació pressupostària suficient en la patida; s'han observat "errors significatius" en la comptabilització d'impostos i taxes; i hi ha equivocacions també en el capítol de transferències corrents i de capital, amb imputacions temporals inadequades, manca de documentació, errors comptables i duplicitats.

En matèria de personal, les retribucions dels càrrecs electes es van realitzar sense retencions de l'IRPF fins a l'octubre del 2003, i sense cotitzar a la Seguretat Social en els quatre exercicis fiscalitzats.

El càrrec de secretari interventor de l'ajuntament va patir diferents canvis i va ser ocupat per quatre persones diferents, però només dues tenien habilitació estatal. El secretari fins a l'octubre del 2003 cobrava addicionalment factures per assessorament administratiu de forma incompatible amb la seva funció.

A més, els assessors legals, l'arquitecte i l'arquitecte tècnic municipal no tenien contracte, i presenten incidències en les seves factures.