L'ampliació de l'hospital de Figueres va costar un 17,4% més del previst

La Sindicatura de Comptes recomana que s'estableixin procediments de planificació més acurats per evitar desviacions significatives en el cost

L'informe de la Sindicatura de Comptes analitza la fiscalització de la construcció o ampliació de 5 hospitals catalans entre el 2004 i el 2012: l'hospital d'Igualada, l'hospital de Mollet, de Figueres, l'Hospital comarcal Sant Bernabé de Berga o el complex sanitari Cotxeres de Borbó de Barcelona.

Les conclusions que s'han fet públiques aquest dimecres detecten que en tres dels casos s'han produït desviacions considerables entre el pressupost d'execució dels projectes adjudicats i el cost final de les obres. Segons la Sindicatura, una part d'aquests increments pot explicar-se per l'augment de la superfície prevista, per la pujada de preus de la construcció o per l'obligada introducció d'exigències tècniques desviades da la nova normativa.

Però també atribueix una part d'aquestes desviacions a "canvis significatius" en la redacció del projecte. I assenyala que, en alguns casos, aquests canvis han suposat un increment dels honoraris per la redacció o direcció dels projectes. En definitiva, acaba concloent que en aquests tres casos, l'increment respecte el pressupost inicial es produeix a causa de les "successives modificacions en els projectes"

L'hospital de Mollet i Cotxeres de Borbó

Una altra de les irregularitats detectades afecta a la construcció del nou hospital de Mollet i a la construcció de nous equipaments del complex sanitari de les cotxeres de Borbó, de Barcelona. En aquests dos casos, es va adjudicar de manera automàtica la direcció de l'obra a la mateixa empresa que havia redactat el projecte. En canvi, segons la Sindicatura, la llei estableix que s'ha de fer un concurs públic sempre que s'adjudica una direcció d'obres.

Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions, tant l'Hospital de Mollet com el de Figueres i Cotxeres de Borbó, no s'han publicat els anuncis en els diaris oficials o en el perfil del contractant d'una part des contractes fiscalitzats, tal com estableix la llei.

Planificacions més acurades i equips més tècnics

A partir de les irregularitats detectades, la Sindicatura estableix dues recomanacions. D'una banda, considera necessari que s'estableixi uns procediments de planificació més curats amb l'objectiu que la redacció dels projectes sigui el més exacte possible i que els canvis i modificacions siguin mínims.

Amb tot, la Sindicatura detecta una certa feblesa i mancances en aspectes de govern i de gestió de les entitats responsables de la direcció dels hospitals. Un fet que provoca dificultats en el compliment exacte de la normativa. Per aquest motiu, aposta per reforçar els equips tècnicoadministratius dels centres.