Els veïns dels barris de Palau i Montjuïc de Girona, els que més aigua gasten

Un estudi de la Unitat d'Anàlisi Territorial (UMAT) detalla el 70% de l'aigua consumida és per a ús domèstic

Si es relaciona el consum domèstic amb el nombre d'habitants, els sectors que més aigua per habitant van consumir van ser Gavarres, Montjuïc i Palau, i els sectors on menys aigua per habitant es va consumir van ser les Hortes, les Pedreres i la Creueta. Es dóna el cas que els barris de Montjuïc i Palau són zones residencials on la majoria de construccions són casa amb jardí i també amb piscina.

D'altra banda, si es relaciona el consum industrial amb el nombre d'activitats del sector, els sectors on més aigua per activitat es va consumir van ser la Muntanya de Campdorà, Sant Ponç i Palau.

Segons les dades recopilades al llarg del 2010 i que els tècnics municipals han analitzar durant el 2011, la mitjana de consum per comptador va ser de 112,9 m³. Els sectors on el consum per comptador va ser més alt van ser les Hortes (1.172 m³), el Mas Xirgu (748,7 m³) i la Muntanya de Campdorà (564,7 m³), i el sectors on va ser més baix van ser les Pedreres (66,6 m³), Pedret (82,5 m³) i el Barri Vell (88,3 m³).

Quant a les obres d'edificació en procés a la ciutat, s'ha calculat que els comptadors d'obra eren 189 i van consumir en total 33.772 m³ d'aigua.