Aixequen la moratòria de noves construccions en nuclis històrics de quatre municipis gironins

Aquest són els de Tossa de Mar, Cadaqués, Port de la Selva i Palamós

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, amb la participació del secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha acordat avui aixecar la moratòria de noves construccions en alguns sòls urbans de quatre municipis gironins. La decisió s’ha pres fruit del treball tècnic amb major precisió, que ha permès detectar que el seu estatus real feia innecessària l’aplicació de la moratòria.

En concret, s’aixeca la suspensió de llicències al nucli antic de Cadaqués, a la Vila Vella de Tossa de Mar i a la zona de cases de pescadors del Port de la Selva. En tots els casos són teixits històrics objecte de mesures de protecció.

Igualment, s’aixeca la moratòria en tres sòls urbans amb una ordenació també pròpia de teixits històrics. Són La Lloia i Els Eucaliptus, al Port de la Selva, i Cala Margarida, a Palamós.

Al·legacions a les dues moratòries

El passat 17 de gener es va aprovar una primera suspensió de tramitacions de nous instruments de planejament i de gestió, així com de la concessió de llicències d’obra nova. Afecta tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Aquella suspensió va afectar 43 sectors de sòl urbanitzable que sumen més de 270 hectàrees de superfície i 850 hectàrees més de sòls classificats com a urbans. Tots, situats a primera línia de mar i en pendent de 14 municipis litorals.

Posteriorment, el 13 de febrer, es va aprovar una segona suspensió de llicències. Afectava un total de 80 dels 165 sectors de sòl urbanitzable que examinarà el Pla director. També s’hi van afegir 8 nous sectors de sòl urbà no desenvolupat situats en primera línia de mar que no s’havien inclòs en la primera moratòria.

Aquestes dues moratòries han rebut una cinquantena de recursos administratius que s’estan analitzant i responent. D’altra banda, s’han atès 25 consultes a través de correu electrònic i s’estan duent a terme reunions periòdiques al territori.

L’avanç del PDU

L’aprovació de les moratòries permet al Departament de Territori i Sostenibilitat treballar en el Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. És l’instrument de planejament que permetrà revisar tots els àmbits on encara es podria construir però que no s’han arribat a desenvolupar i proposarà, si cal, l’estratègia més adequada, que pot passar per la seva desclassificació, per la reducció de l’àmbit a urbanitzar o pel canvi de model.

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona en va aprovar l’avanç el 13 de febrer, que es va sotmetre a informació pública i a consulta dels ajuntaments afectats durant un mes, un termini que va finalitzar el passat 15 de març. Avui el secretari Serra ha donat compte de l’estat dels treballs de redacció del PDU als membres de la Comissió. Així, s’han rebut un total de 40 suggeriments que ara s’estan estudiant i que s’incorporaran, si s’escau, al document que es portarà a aprovació inicial de la Comissió d’urbanisme.

Un cop aprovat inicialment, el PDU se sotmetrà un segon cop a informació pública perquè tant la ciutadania com els ajuntaments afectats puguin presentar les al·legacions que considerin. Un cop estudiades les al·legacions i incorporades, si s’escau, al text, la Comissió d’urbanisme de Girona en farà l’aprovació provisional i elevarà el document a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per al seu preceptiu informe final. El conseller de Territori i Sostenibilitat signarà l’aprovació del Pla director, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor al dia següent.