Girona avança en el cribratge de la retinopatia diabètica

És la principal causa de ceguesa entre els joves

La retinopatia diabètica és la principal causa de ceguesa entre els joves i està vinculada directament amb malalts amb diabetis mellitus tipus 2. Detectar-la a temps i iniciar el tractament evita la progressió de la ceguesa en prop d’un 90 % dels casos. És per això, que l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) han potenciat en els darrers anys el cribratge de la retinopatia diabètica des dels Centres d'Atenció Primària (CAP). L'any 2006 hi havia sis retinògrafs a diferents CAP per cobrir la regió sanitària de la demarcació però actualment n'hi ha onze. El 2017 es van fer 3.080 proves. Aquests aparells permeten treure imatges del fons de l’ull per comprovar el seu estat i així poder-hi fer les actuacions oportunes en cas que es detecti patologia. El 80% dels metges de família han rebut formació per interpretar els resultats de les proves.
 
Actualment, les retinografies les fan els professionals d’infermeria dels centres on hi ha els aparells. Les imatges recollides amb la prova s'incorporen a la història clínica del pacient i és el seu metge de capçalera qui interpreta i l'informa dels resultats.

La retinopatia diabètica és la principal causa de ceguesa entre els joves i està vinculada directament amb els malalts amb diabetis mellitus tipus 2. Els especialistes recomanen que, en el moment en què el pacient és diagnosticat amb aquest tipus de diabetis, es faci un cribratge. Detectar-la a temps i iniciar el tractament evita la progressió de la ceguesa en prop d’un 90 % dels casos. Per altra banda, s'estima que un 14% de la població pateix diabetis mellitus tipus 2. L'estadística indica que entre dos i tres pacients diagnosticats de cada deu pateixen retinopatia diabètica, una de les principals complicacions d'aquesta diabetis.

Pel que fa als resultats de la prova, si la retinopatia descarta la patologia, la prova s'ha de repetir al cap de dos anys per fer-ne un seguiment. Si es detecta una retinopatia lleu, la prova es torna a fer al cap d’un any. En el cas que sigui moderada o greu, es deriva el pacient a oftalmologia. L'estadística indica que del total de pacients que es van fer una retinografia el 2013, un 12% van presentar algun grau de la patologia i en la majoria dels casos era lleu.

A nivell de prevenció, els pacients han d'evitar factors de risc. Per això, els professionals de medicina i infermeria dels CAP també fan un seguiment de la diabetis amb controls de glicèmia, pressió arterial i lípids, a més d'educar els pacients sobre la importància de seguir una alimentació saludable i de fer activitat física.

S'estima que la cobertura de retinografies és d'aproximadament el 60% de la població. Des del CatSalut s'insisteix en la necessitat de conscienciar els pacients de la importància de fer-se aquesta prova.