El 60% de les multes en matèria de convivència ciutadana a Girona són per orinar al carrer

El consistori va obrir 550 expedients sancionadors per aldarulls, sorolls, festes a pisos i bretolades al carrer

Segons reconeix la regidora de Mobilitat i Via Pública, Isabel Salamaña, la pràctica de fer pipí al carrer ha crescut en els darrers anys. Per això, de mutu acord amb l'antiga defensora de la ciutadania, Maria Teresa Sesseras, l'ajuntament no multa els ciutadans la primera vegada que els enxampa fent les seves necessitats al carrer sinó que se'ls avisa per carta. 'Alguns ciutadans al·leguen no conèixer l'ordenança de convivència ciutadana i per això enlloc d'obrir-los un expedient se'ls avisa per carta que no ho poden fer', ha detallat Salamaña.

En la comunicació, s'explica al ciutadà que ha comès un acte d'incivisme i se l'informa també que està tipificat com a sanció el fet de fer pipí enmig del carrer i que, si ho torna a fer i és enxampat, haurà de ser sancionat. Per aquests tipus de pràctiques, la sanció prevista a l'ordenança és de 60 euros ja que és considerada una falta lleu. Durant el 2009, es van obrir 476 expedients lleus per orinar al carrer i també per altres comportaments com sorolls i aldarulls.

Si un ciutadà és enxampat vàries vegades incomplint la normativa o la persona sancionada es mostra desobedient amb l'agent de la policia, la sanció ja es considera greu i pot arribar a ser de 90 euros. D'aquest tipus, l'any passat se'n van iniciar 72. Pel què fa als expedients molt greus, la policia només es va obrir dos en tot el 2009. En total, els imports de totes les sancions per incompliment de l'ordenança arriben als 53.920 euros.

Entre els expedients lleus i greus s'hi troben persones que han estat enganxades fent un grafit, enganxant cartells publicitaris a un lloc on està prohibit, fent aldarulls al carrer o fent soroll a casa seva a altes hores de la nit.

Reclamacions per danys a la via pública

Quan un cotxe topa amb un fanal o amb una pilona, el conductor ha de respondre pels danys ocasionats a la via pública. És un exemple de les reclamacions que l'ajuntament fa per danys a béns de domini públic. Durant el 2009, el consistori gironí va obrir 75 expedients per un import global de 17.000 euros. Els elements de la via pública que han patit desperfectes són, bàsicament, fanals, pilones, arbres, semàfors i tanques, entre d'altres.

Tots aquests desperfectes provocats per ciutadans i d'altres ocasionats per altres factors generen un alt volum de feina a les brigades municipals. Salamaña ha explicat durant el 2009 es van rebre 7.831 peticions a l'àrea de Mobilitat, gestionades a través del gestor de tasques. Es tracta de requeriments per fer alguna actuació al carrer o a edificis municipal ja sigui a instàncies de la mateixa ciutadania (189), a través de la bústia d'avisos (1.250), a través de la Policia Municipal (2.330) o pels mateixos tècnics de l'ajuntament (4.071)