La UdG busca 44 promotors per a la transferència de coneixement

El període per a l’enviament de sol·licituds ja és obert i finalitzarà el dia 16 de març

La Universitat de Girona (UdG) ha convocat un concurs específic per a la contractació laboral de 44 promotors per a la transferència del coneixement dels grups de recerca de la institució. El concurs s’emmarca en el programa d’impuls a la transferència de coneixement que el rector de la UdG, Sergi Bonet, va anunciar el passat mes de setembre en l’acte d’inauguració de curs.

La transferència de coneixement és un actiu fonamental per a la universitat a l’hora de relacionar-se amb el seu entorn, crear teixit social i millorar l’economia del territori. Pel rector, “el coneixement derivat de la recerca només adquireix valor si és compartit, és a dir, si arriba adequadament a la societat, si es transfereix”.

Per aquest motiu, la UdG contractarà 44 tècnics destinats a grups de recerca individuals o associats en forma de clúster amb l’objectiu d’impulsar la seva transferència. El període per a l’enviament de sol·licituds ja és obert i finalitzarà el dia 16 de març. Els candidats han de conèixer i estar al dia dels canvis en l'àmbit científic al qual s’inscriguin i hauran de posar la seva experiència i habilitats a disposició dels grups de recerca per a la captació de projectes, convenis i contractes. S’espera que els tècnics millorin els inputs de finançament dels equips als quals s'integrin i que contribueixin a l’obtenció de nous recursos. A més, els promotors hauran d’aconseguir millores en els indicadors objectius de transferència reconeguts a nivell nacional, estatal i internacional del grup o grups amb qui col·laborin.

La contractació serà feta en qualitat de personal laboral temporal, i en règim de contracte d'obra i servei determinat, per un termini de 18 mesos amb caràcter improrrogable. En el termini màxim d'un mes, a comptar a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es dictarà la resolució i s’aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

La selecció es farà mitjançant la superació d’una entrevista i dues proves de coneixement: una prova genèrica, adreçada a demostrar els coneixements generals sobre promoció i transferència de recerca; i, una prova específica, per acreditar que es disposen dels coneixements propis de l’àmbit específic al qual es vulgui accedir.