La consulta sobre el port de Tossa entraria dins la legalitat segons la Generalitat

L'Estat l'havia anul·lat per un defecte de forma

L’assessoria jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat ha emès un informe referent a la suspensió de la consulta popular sobre la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per a la possible construcció d’un port, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges amb els seus accessos en el que conclou que des de l’Ajuntament de Tossa es va fer correctament la convocatòria de consulta veïnal.

Cal recordar que l’Estat espanyol ha impedit la celebració de la consulta basant-se en un defecte de forma. El fons de la qüestió és que Madrid considera que per celebrar la consulta es necessita permís del Consell de Ministres, mentre que l’Ajuntament considera que la Llei catalana de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana de l’any 2014, en la part no declarada inconstitucional, permet fer consultes sense necessitat de permís de Madrid.

Ara l’informe de la Generalitat, elaborat a petició del govern de Madrid, conclou que l’ajuntament va actuar correctament. Entre d’altres coses, a l’informe s’afirma que “en el cas de la consulta de Tossa, la condició en la que són cridats els participants a la consulta no es tant com a subjectes polítics, sinó més com a veïns del municipi, i l’afectació que aquesta modificació del planejament, en la seva condició d’administrats, els pugui suposar”. “La consulta de Tossa, per raó del seu objecte, s’integra més en una decisió amb afectació directa local i de naturalesa més administrativa o prestacional que purament política”.

L’informe, en les seves consideracions legals, delimita amb claredat els diferents tipus de consultes previstes a la legislació catalana i, en concret, defineix les consultes no referendàries de caràcter sectorials.

“Es reconeixerà materialment una consulta no referendària de caràcter sectorial, -diu l’informe- quan la crida es faci: (1) als veïns en atenció als seus particulars interessos sectorials o de grup; i (2) en aquells altres casos en els que, encara que es convoquin tots el censats electoralment, la convocatòria es realitzi en funció de la condició d’administrats dels cridats a votar, això és, com a usuaris d’un servei i no com a subjectes polítics.” “Aquests dos criteris serien els títols habilitadors per fer una consulta popular no referendària com la plantejada a Tossa. A més, el criteri limitador de la STC 31/2015 respecte de l’àmbit de les consultes populars no referendàries – que exclou la crida al cos electoral que expressa una voluntat general uti cives- és al mateix temps el criteri que permet convertir les consultes populars no referendàries sectorials en la forma de consulta ordinària dels municipis o agrupacions de municipis concretes, ja que en aquest àmbit territorial ben poques poden ser les consultes que afectin de manera directa l’statuts civitatis dels veïns afectats, i sí, en canvi, moltes les que permetin conèixer el parer de llurs veïns com a membres d’un col·lectiu o com a com a administrats, tot i convocant el conjunt del cos electoral”.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, ha manifestat la seva satisfacció pel contingut de l’informe, que reconeix que l’actuació municipal en la convocatòria de la consulta popular s’ha ajustat a la legislació catalana sobre la matèria. Ara, només resta esperar la decisió del Consell de Ministres. Sigui com sigui, l’alcaldessa espera una ràpida solució a la qüestió plantejada, ja que la voluntat del govern local és que els veïns expressin mitjançant consulta popular la seva opinió sobre la tramitació de la modificació del POUM. Només es vol que els veïns manifestin la seva opinió sobre l’afectació que aquesta modificació del planejament els pugui suposar en la seva condició d’administrats.