Condemnat un enginyer gironí per falsificar el certificat de col·legiació

Va presentar un projecte per una activitat d'un bar

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona va presentar una querella davant del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de la Bisbal d'Empordà, per un delicte de falsificació de certificat de col·legiació del que va tenir coneixement.

En el judici celebrat el passat 23 de gener, en el que el Col·legi es va presentar com a acusació particular, el Jutjat Penal núm. 4 de Girona ha considerat provat que l'acusat, un excol·legiat, va presentar un projecte per una activitat d'un bar i en la documentació requerida hi va adjuntar un certificat, falsificat, en el que constava com a membre col·legiat, fet que no era cert.

La sentència considera provat que l'acusat és autor penalment responsable d’un delicte de falsedat en certificat oficial, i el condemna a una multa econòmica o en cas d’impagament privació de la llibertat i a sufragar les costes del judici.

La funció del control col·legial


El Col·legi reivindica el seu paper per assegurar la veracitat documental i la validació per saber si els professionals implicats són competents per exercir, i per tant estan coberts per la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria. Davant de qualsevol incident, si es determina que el professional ha incorregut en falsedat documental la companyia asseguradora no cobreix la responsabilitat civil que se’n deriva, i per tant és el client qui hauria d'assumir-la. A més els tràmits administratius queden invalidats, i per tant les llicències, legalitzacions, autoritzacions, permisos de circulació, etc. que s'hagin sol·licitat queden anul·lats.

Actualment hi ha un risc que aquests casos vagin en augment a causa de la desregulació produïda el 2010. El canvi es va donar quan es van aprovar les diferents lleis òmnibus, que introduïen la no obligatorietat del control col·legial en la majoria de treballs d’enginyeria en favor d'un suposat benefici econòmic per als clients. Però en realitat la introducció d'aquesta mesura ha suposat indefensió del ciutadà, empresa o administració pel fet que desconeix si l'enginyer que ha contractat disposa de les atribucions que diu tenir i si gaudeix d’una assegurança de responsabilitat civil adequada, que l'empari en les tasques que desenvolupa.

La no obligatorietat del control col·legial en els projectes afavoreix l’intrusisme i no garanteix la qualificació tècnica de l’autor dels treballs. Per contra aquest control col·legial assegura la supervisió i el control documental dels projectes garantint-ne la seguretat, tant a la ciutadania com als usuraris, als mateixos col·legiats, i també a l'Administració. El control col·legial és una garantia que indica que el professional és competent, i que hi ha una cobertura de responsabilitat civil al darrera. L'administració pública, i més en època de retallades, no disposa dels recursos per complir aquesta funció, i per tant la desregulació afavoreix casos de males pràctiques que serà més difícil de perseguir legalment.

El risc de l'intrusisme és que persones sense coneixements ni atribucions legalment reconegudes puguin exercir la professió d’enginyer amb el corresponent risc per a la seguretat. Les garanties de l’assegurança que atorga el control col·legial, en cas de no existir desapareixerien i no es podria fer efectiva la indemnització en cas que es causi dany a persones.

Es podria donar el cas que una persona no habilitada, com la del cas de la sentencia, pugui continuar fent projectes, ja que actualment hi ha una manca de control deontològic sobre el professional que signa un projecte.

Per això des del Col·legi es reivindica la labor de supervisió i de control i recomana a l'administració, empreses o particulars que quan contractin projectes d'enginyeria l'exigeixin i en comprovin la seva autenticitat per tal de garantir-ne la completa qualitat i seguretat.