Comença el procés participatiu de la nova Llei d'ordenació del litoral

El text preveu desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat i articular un model de gestió integrada

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés participatiu de la nova Llei d'ordenació del litoral programant dues sessions els propers 18 i 26 de març al Museu de Pesca de Palamós i el Port de Tarragona, respectivament, amb les aportacions dels agents i professionals que conflueixen a la costa catalana.

La nova legislació preveu desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria, inclosa en l'Estatut, i articular un model de gestió integrada de l'espai costaner, seguint les recomanacions de la UE.

Així, la Llei preveu dues noves eines d'ordenació i gestió de la costa: el pla d'ordenació del litoral català i els plans d'ús del litoral i les platges. Concretament, el Govern tindrà competències en l'aprovació d'instruments de planificació i atorgament de títols concessionals, i dotarà de més competències als ajuntaments, que seran els encarregats de les autoritzacions, simplificant el procediment administratiu.

Igualment, es potenciarà la implicació dels agents econòmics i territorials en la gestió de la costa i s'establirà un nou règim econòmic i financer que permeti que els recursos obtinguts per l'explotació del litoral es reinverteixin en la seva millora.

La nova Llei vol donar resposta també a la inexistència a l'ordenament jurídic tant català com espanyol de figures pròpies per ordenar el domini públic marítim terrestre. Aquestes noves eines permetran ordenar i gestionar un àmbit especialment sensible i sotmès a nombroses pressions, incrementant la seguretat jurídica i afavorint el desenvolupament sostenible d'un espai estratègic per al país, el litoral.

Dues noves d'ordenació i gestió del litoral català

La Llei regularà la creació de dues noves línies d'ordenació i gestió de l costa: el Pla d'ordenació del litoral català i els Plans d'ús del litoral i les platges. El primer serà l'instrument bàsic per a la gestió integrada de l'àmbit terrestre i marí del litoral català i abastarà els béns de domini públic marítim terrestre (DPMT), incloent el mar territorial i les aigües interiors. També contemplarà una zona d'influència d'aquest DMT configurada per una franja mínima de 500 d'amplada terra endins, que podrà ser ampliada en coherència amb el planejament urbanístic i territorial.

Pel que fa els Plans d'ús del litoral i les platges seran impulsats pels ajuntaments i tindran l'objectiu d'ordenar les ocupacions d'instal·lacions desmuntables al DPMT i a les seves zones de servitud. A diferència dels actuals, la seva vigència serà de quatre anys i, per tant, inclouran la previsió d'activitats i instal·lacions per aquest termini de temps, no només les de la temporada anual de bany.

D'altra banda, l'Avantprojecte vol resoldre també la manca d'un règim econòmic i financer propi del DPMT a Catalunya, fet que actualment dificulta l'obtenció de recursos per dedicar-los a la conservació del litoral. Amb la nova Llei, els ajuntaments hauran de destinar els ingressos que recaptin de les activitats al DPMT incloses en el seu Pla d'ús a accions de manteniment i millora del seu litoral.

També es crearà un cànon d'explotació a favor de la Generalitat, que també es destinarà a actuacions de millora de la costa, d'acord amb els criteris establerts al Pla d'ordenació del litoral català. Aquest cànon es cobrarà a tota ocupació del DPMT que no estigui inclosa en els plans d'ús dels ajuntaments. És a dir, en cap cas se superposaran els dos gravàmens.