Aprovada la declaració d'impacte ambiental de la variant de Santa Coloma de Farners

La ponència ambiental ha donat el vist-i-plau a l’alternativa menys intrusiva

La Ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat la declaració d’impacte ambiental del projecte de variant de la carretera C-63 entre Riudarenes i Santa Coloma de Farners, promogut i tramitat per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
 
Aquesta carretera forma part de la xarxa bàsica del Pla d’infraestructures i transport de Catalunya (2006-2026). Amb la variant s’evitarà la circulació, per dins del nucli urbà de Santa Coloma de Farners, del trànsit que vol accedir a les carreteres C-63 o C-152. El projecte té una velocitat de disseny de 80 km/h i cobreix un traçat d’una longitud aproximada de 5,5 kilòmetres a través d’un terreny ondulat en un entorn eminentment agrícola i forestal.
 
El major repte ambientals que presenta el projecte és la intrusió en el paisatge i l’efecte barrera que pot crear sobre la fauna. Tot i que el traçat no afecta cap espai protegit, es preveuen fins a 11 passos de fauna, entre viaductes i obres de drenatge adaptades. Respecte l’impacte paisatgístic, s’ha optat pel traçat que minimitza les afectacions sobre els àmbits forestals, el paisatge, l’orografia natural del terreny i disminueix la fragmentació
 
D’altres mesures correctores previstes són la revegetació dels talussos i moviments de terra amb plantes autòctones i amb una densitat que asseguri la integració en el paisatge actual, la creació d’una mota de terreny per apantallar les vistes i el soroll a un sector i mesures de protecció acústica envers altres receptors. També cal destacar que durant la fase d’obres es prendran mesures especials perquè les actuacions a les zones fluvials no alliberin sediments que puguin arribar a una zona inclosa en el Pla d’espais d’interès natural situada aigües avall del projecte.