Finalitzen els treballs de millora de l'estat ecològic del riu Ter entre Bescanó i Girona

Amb un pressupost de 20.000 €, l'actuació s'ha centrat en controlar la vegetació exòtica invasora

La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci del Ter han portat a terme durant els darrers onze mesos diversos treballs de millora del riu Ter inclosos dins la Xarxa Natura 2000, Riberes del Baix Ter. L’import que s’hi ha destinat ha estat de 20.000 €, i ha permès la millora ecològica del curs fluvial al seu pas pels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona.

L’objectiu principal ha estat millorar l’estat ecològic de les ribes i la seva percepció social. Els treballs s’han centrat, d’una banda, a controlar la vegetació exòtica invasora, i, d’altra banda, a recollir la brossa, les deixalles i la runa existent.

L’eliminació de la flora invasora

La flora invasora és un problema recurrent en molts espais naturals del nostre territori. En la vegetació de ribera, hi podem trobar moltes espècies arbòries i arbustives que han prosperat en el medi natural i han provocat greus problemes en l’ecosistema. Aquest projecte té per objectiu controlar una gran part d’aquesta flora invasora en un punt del riu considerat d’interès especial per protegir-lo, i que està catalogat com a Xarxa Natura 2000.

Les tasques de control i eliminació s’han centrat en el tram de riu comprès entre l’illa de la Pilastra i l’illa de Pedret. S’han prioritzat espècies arbòries amb un potencial invasor molt elevat, com són ara l’ailant i l’Acer negundo. S’han realitzat aplicacions controlades d’herbicides a cada peu arbori, mitjançant perforacions al tronc. En cada cas ha estat necessari un treball previ de desbrossades a l’entorn de l’arbre que s’havia de tractar per facilitar-hi l’accés. També s’han tractat mitjançant herbicides espècies com ara les troanes, els plàtans o els boneters del Japó. Posteriorment, s’han retirat les restes mortes.

Paral·lelament, s’han arrencat manualment altres plantes exòtiques de jardineria, com ara iuques i Trachycarpus sp. Cal destacar que moltes d’aquestes plantes apareixen naturalitzades en espais de ribera fruit d’abocaments incontrolats de restes de poda, que acaben arrelant i esdevenint un problema per al medi natural.

Retirada dels abocaments incontrolats

Malgrat que actualment hi ha més consciència social pel que fa a la preservació de la qualitat dels rius, encara es troben abocaments de deixalles, runes i restes de jardineria als marges d’aquests. Els treballs també han permès realitzar una neteja exhaustiva dels residus sòlids abocats als marges del riu i dels que hi havia en l’aigua. En total s’han retirat 6 m3 de residus.

Beneficis múltiples

Els treballs de control d’espècies invasores i de millora de les ribes del Ter han contribuït a dotar de connectivitat ecològica l’espai fluvial, de manera que s’han minimitzat o eliminat les accions i els problemes associats en aquest espai (deixalles, abocaments i espècies invasores). Mantenir netes les ribes fluvials també contribueix notablement al fet que la societat valori l’espai fluvial.

La inclusió en el món laboral de persones en risc d’exclusió social també ha estat un dels objectius prioritaris d’aquest projecte. Tots els treballs manuals els han portat a terme vuit persones en risc d’exclusió social de la Fundació Privada Onyar - la Selva, una fundació que té per objectiu la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social i la millora de la seva autonomia i qualitat de vida.