Girona compleix els índex de qualitat en contaminació de l'aire

També assoleix els nivells òptims en aigua, acústics i neteja dels carrers

Els índexs de qualitat ambiental globals de Girona durant l’any passat demostren que la ciutat compleix els índexs de qualitat vigents en contaminació de l’aire, electromagnètica, de l’aigua, acústica i d’embrutiment dels carrers. En la línia de fer de la ciutat un municipi més accessible, durant el 2013, a més, s’han desenvolupat diverses accions previstes en el Pla d’accessibilitat a la via pública i s’ha aprovat el Pla local de seguretat viària 2013-2016. Aquesta informació presentada avui s’emmarca en la publicació de la memòria de l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, consultable al web municipal.

Qualitat de l’aire, de l’aigua, electromagnètica, acústica i de neteja són “cinc aspectes que confeccionen la imatge de Girona com a ciutat d’excel·lència ambiental”, ha ressaltat el primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, Jordi Fàbrega. Cal destacar especialment que, durant el 2013, les mitjanes diàries de tots els paràmetres analitzats en qualitat de l’aire mai van superar els valors establerts per la normativa vigent (Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire) i, a més, l’índex de qualitat (establert per l’Índex Català de Qualitat de l’Aire) va ser excel·lent més de la meitat dels dies. En concret, va ser excel·lent un 56% dels dies, vuit punts més que el percentatge corresponent a la màxima qualificació de l’aire del 2012 (48%). Al 2013, la qualitat de l’aire va ser satisfactòria un 41% dels dies (un 47% del 2012) i acceptable un 4% (un 5% el 2012). D’aquesta manera, Girona és un dels sis únics municipis catalans, dels que ha controlat durant el 2013 la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, que supera el 50% de dies amb excel·lència de l’aire.

Actualment, a la ciutat hi ha 18 punts de mesura dels nivells de NO2, i aquest 2013 se n’han instal·lat quatre de nous: dos a la plaça d’Europa, un a la rotonda de la Devesa i un a la rambla de Xavier Cugat. Està previst que durant el 2014 s’ubiquin mesuradors de la qualitat de l’aire en diferents punts de la ciutat, acompanyats de pantalles que permetran conèixer en tot moment l’estat de l’aire a Girona.

Pel que fa a la contaminació electromagnètica, durant el 2013 el valor mig dels equips de monitoratge en continu va ser de 1 V/m, que és uns 40 cops inferior al valor límit de 41 V/m fixat pel Reial decret 1066/2001, pel qual s’aprova el reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, les restriccions a les emissions radioelèctriques i les mesures de protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques. En aquest sentit, l’any passat es va finalitzar el projecte GECODIT i es va signar el Pacte local per al desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Girona. Des que es va donar a conèixer la possibilitat de mesurar les emissions electromagnètiques a les llars dels gironins i gironines que ho desitgessin, una vintena de ciutadans han sol·licitat els serveis dels tècnics municipals. En tots els casos, el valor mesurat era molt inferior al límit permès.

En el marc del programa de vigilància ambiental, l’any passat es va mesurar el soroll a façana de 32 espais sensibles (21 escoles d’educació infantil i primària, 7 escoles bressol i 4 espais públics). Totes les mesures d’exterior que es van realitzar es troben dins d’un interval de 44 a 70 dBA, considerada aquesta última xifra com el límit superior desitjable per part de l’Organització Mundial de la Salut. Relacionat amb aquest tema, el primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Atenció Ciutadania, Jordi Fàbrega, ha assenyalat que aquest any s’instal·laran cinc sensors que mesuraran de manera contínua en cinc punts de la ciutat la contaminació acústica de Girona. Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte de ciutat intel·ligent que Girona ha engegat en els últims dos anys i que es preveu que s’ampliï amb diferents accions durant els propers mesos. Aquest 2014, a més, s’actualitzarà el mapa de soroll de la ciutat, ja que les dades que conté actualment són del 2005.
Des del mes de juliol del 2013, a més, es mesura també l’índex d’embrutiment de la ciutat que, d’acord amb diferents paràmetres de mesura, ha determinat que Girona és un municipi “net”.

L’empresa ATJ Consultores, per encàrrec de l’Ajuntament, està realitzant el control de qualitat, l’auditoria tècnica i econòmica i l’assessorament per a la millora contínua del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleries de la ciutat. El conjunt de treballs i mesures que es prenen serveixen per determinar l’anomenat índex d’embrutiment. La mitjana d’aquest índex a la ciutat des del juliol fins al desembre del 2013 ha estat d’11,04, amb un màxim de 14,73 el mes de desembre i un mínim de 9,64 el mes de juliol. Ambdós paràmetres, però, estan inclosos dins els límits considerats com a “nets”. Segons la definició de l’empresa, una ciutat es pot considerar neta si té un índex inferior als 20 punts; regular, si té un índex entre els 20 i els 40 punts, i bruta per sobre dels 40 punts. Les tasques que realitza l’empresa tenen per objectiu conèixer el grau de compliment i efectivitat dels treballs de neteja i recollida, així com el nivell de neteja de l’espai públic, per mitjà de la presa massiva de dades a peu de carrer i l’elaboració d’un informe mensual.

L’aigua de la ciutat de Girona és d’una qualitat molt elevada i ofereix les màximes garanties tant sanitàries com de bon gust, olor i aspecte. A la potabilitzadora de Montfullà s’utilitza la filtració per sorra com a tractament de l’aigua per reduir les impureses, així com la filtració per carbó actiu, que millora els mals gustos i les males olors. Es realitzen controls periòdics per assegurar la qualitat de l’aigua que arriba a les cases en compliment de la normativa vigent, però no solament això sinó que l’objectiu del servei és complir amb les necessitats i expectatives dels usuaris. El 2013 s’han realitzat més de 2.000 analítiques de l’aigua a la planta potabilitzadora, als dipòsits i a la xarxa de distribució. En tots els casos, els resultats van ser favorables.

Millorar l’accessibilitat

Durant el 2013 es va seguir amb l’execució de les accions marcades pel Pla d’accessibilitat a la via pública, aprovat el 2012. Es van desenvolupar un total de set accions de millora destacables per a la mobilitat de les persones que circulen a peu pel municipi, entre les quals cal destacar les tres accions de millora plantejades com a prioritat en el Pla: rebaixar la cantonada de la vorera del carrer d’Empúries amb el carrer de Bilbao, arranjar diversos passos de vianants de la carretera de Barcelona i ampliar la vorera de carrer de Bastiments. Durant el 2014 es preveu seguir executant els diferents punts marcats com a prioritat en el Pla, així com d’altres accions que puguin sorgir per donar resposta a necessitats concretes dels veïns i veïnes de la ciutat.

Al 2013 es va aprovar també el Pla local de seguretat viària 2013-2016, que té com a objectiu reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de Girona. En el marc d’aquest pla es van definir una sèrie d’actuacions, dividides en mesures estratègiques, per portar a terme a la ciutat. Durant el 2013 ja se n’han portat a terme 23. D’entre aquestes accions destaca la protecció de passos de vianants amb semàfors a la cruïlla dels carrers del Montnegre i de Campcardós, millorar la connectivitat entre la plaça de Miquel de Palol i el carrer del Riu Güell i entre el carrer de la Mare de Déu de la Salut i l’avinguda de la Hispanitat, el reasfaltatge del paviment de la rotonda de l’Assemblea de Catalunya  o  la instal·lació dels marcadors del temps vermell dels semàfors per a vianants a la carretera de Barcelona.

Al llarg del 2014 es preveu ampliar el nombre d’accions executades del Pla de seguretat viària. La propera actuació que es desenvoluparà serà l’ampliació de la parada de bus de la cruïlla del carrer del Mestre Francesc Civil amb el carrer de Santa Eugènia. A causa del fet que hi paren cinc línies del transport urbà i que la llargada de la parada és insuficient per poder-hi estacionar dos autobusos, i que això provoca que no es pugui garantir l’accessibilitat a la parada en condicions, es millorarà aquest espai. Les obres, que duraran un mes, consistiran a ampliar la parada de bus pavimentant el vial de Mestre Francesc Civil que actualment està tancat al trànsit. També es posaran més bancs per a viatgers de la parada de bus. Amb aquesta actuació també es millorarà la vorera de Santa Eugènia que és una xarxa bàsica de vianants de la ciutat, fent més ample i còmode el pas.

Seguint amb la voluntat de prioritzar les persones per sobre dels vehicles, durant el 2013 s’ha treballat per augmentar la sensibilització i la conscienciació de la població pels que fa als comportaments cívics. Accions com l’eliminació de ressalts a la calçada i pilones a les voreres, els controls de velocitat o les càmeres als semàfors per detectar qui se’ls passa en vermell (que es posen en funcionament avui) es porten a terme amb aquest objectiu. “Volem fer de Girona una ciutat amable, més accessible i pensada per a les persones”, ha explicat el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.

La mobilitat a través de la bicicleta o del transport públic és un altre dels puntals de la circulació a la ciutat. En aquest sentit, durant el 2013 s’han ampliat les estacions de Girocleta per tal d’apropar aquest servei als barris de la ciutat (s’han afegit les estacions de la plaça de Santa Eugènia i de Can Ninetes) i actualment hi ha 16 estacions. Actualment hi ha 146 bicicletes al carrer (26 més que el 2012) i cada bicicleta té un ús mitjà de 5 cops al dia, una xifra lleugerament superior a l’any anterior (uns 4,5 usos al dia). Les estacions de la plaça de Catalunya i de la biblioteca Ernest Lluch segueixen sent les més freqüentades.

En la línia d’ampliar i millorar els carrils bici de la ciutat, la setmana vinent es farà una prova pilot al pont de la Barca per analitzar el comportament del trànsit de vehicles amb un carril menys per a la circulació. Durant dos dies, es posarà senyalització provisional a través de cons en un dels carrils de la calçada des del camí de la Font de l’Abat fins al pont de la Barca per tal de veure com afecta aquesta modificació –similar a la que suposaria incloure-hi un carril bici– a la mobilitat de la zona.