L’endeutament de l'Ajuntament de Begur pel 2014 baixa fins un 43,05%

No s’apugen els impostos ni les taxes

L’estat de les despeses i ingressos del pressupost ordinari per a l’exercici 2014 de l'Ajuntmament de Begur puja a 8.642.500 euros per a l'any 2014 segons fonts del consistori.

Pel que fa a les despeses de personal (capítol 1) es manté la borsa de treball per a persones en atur (10 de brigada i 4 de brigada jove). S’ajusten les consignacions a la plantilla prevista pel 2014, amb una baixada global 1,13%. Les principals modificacions en aquest capítol són la creació d’una plaça nova d’agent de la Policia Local.

En l’apartat de despeses generals i manteniment (Capítol 2) en destaca que es manté gairebé igual que en l’exercici anterior. S’ha de tenir en compte que arrel del nou conveni de gestió de la deixalleria municipal, l’aplicació pressupostària de recollida de deixalles és divideix en dues sense augmentar la consignació global anterior. Pel curs vinent és té previst nou contracte d’enllumenat públic per tal d’aconseguir més eficiència.

Pel pagament de despeses financeres i interessos de préstec (capítol 3) veient l’evolució, a la baixa, dels tipus d’interès dels préstecs, s’ajusten les consignacions a les previsions pel 2014.

En l’apartat d’inversions (Capítol 6) es preveu l’execució de l’obra de millora de l’enllumenat de la urbanització Mas Prats i la millora de l’estació de bombeig a la platja d’Aiguablava aquestes dues obres es portaran a terme gràcies a les contribucions especials dels veïns. També està prevista la millora de l’accés a la platja de Sa Riera. L’ajuntament destinarà l’any 2014 la quantitat de 865.000 euros de recursos propis, per fer front a les inversions previstes.

Pel que fa als ingressos per impostos directes s’ajusten les consignacions als padrons elaborats al 2013 i al seu rendiment en data d’avui, ha augmentat degut a un major nombre de liquidacions de plusvàlues i la incorporació d’altes i modificacions sobre l’IBI. En el capítol 2 destaca que puja un 37,50% atesa la modificació de les ordenances fiscals de l’impost sobre obres i construccions i taxes urbanístiques d’acord amb el que va aprovar el Ple.

Pel que fa a les taxes i altres ingressos (Capítol 3) tot i que només puja un 3,38% les principals modificacions venen donades per l’ajust a la realitat de la taxa per ocupació de la via pública per parades, barraques i terrasses, xiringuitos de les platges, entre d'altres.

En els ingressos que provenen d’altres administracions (Capítol 4) es preveu una baixa en les aportacions tant de l’estat espanyol, com del català. Els ingressos patrimonials (Capitol 5) s’ajusten al rendiment previst en el lloguer de finques urbanes a l’execució del pressupost. Es preveu la venda d’una parcel·la municipal a la carretera de Sa Tuna (Mas Prats).

Finalment, pel que fa al capítol 9 d’ingressos no es preveu contractar cap operació de crèdit pel finançament d’inversions.

En resum, el consistori no demanarà cap crèdit per finançar les inversions previstes (1.005.000 euros) per tant, ho farà amb recursos propis i aportacions dels veïns mitjançant contribucions especials.

L’Ajuntament de Begur baixa un 10% el 2014 la ràtio d’endeutament i per tant queda amb un 43,05%, essent a l’any 2013 de 48,06%.

Pel que fa als ciutadans no s’augmenta la pressió fiscal als contribuents i s’augmenten les bonificacions a l’IBI (Impost de Béns Immobles). D’altra banda, s’ha fet un esforç per no reduir les aportacions municipals a les associacions i entitats del municipi per tal que segueixin portant a terme les seves activitats ludico-culturals o esportives.

Per acabar, l’Ajuntament de Begur té un termini mig de pagament als seus proveïdors està entre 25 i 28 dies des de la data d’aprovació de la despesa, termini que està per sota del termini que marca la Llei.