Els preus baixen tres dècimes al juliol a Girona i fixen una inflació anual de l'1,4%

L'IPC de les comarques gironines se situa per sota de la mitjana catalana i espanyola

Els preus van baixar el juliol a Girona tres dècimes en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,4%, cinc punts per sota del juny. Aquesta inflació és la segona més baixa de Catalunya, després de Tarragona, i està set dècimes per sota de la mitjana catalana i quatre per sota de la mitjana de l'Estat, segons l'Institut d'Estadística espanyol.

Els motius d'aquesta caiguda s'expliquen per la fi de l'efecte estadístic del copagament farmacèutic que el govern espanyol va aplicar el juliol del 2012 i que per tant estadísticament queda absorbit aquest juliol. Un altre factor que ha ajudat a reduir l'IPC anual ha estat l'electricitat que el juliol del 2012 va pujar més que aquest juliol. En el conjunt de Catalunya, els preus van baixar cinc dècimes el juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual a Catalunya del 2,1%, cosa que suposa mig punt menys que la taxa anual del 2,6% que es va registrar el juny.

La taxa d'inflació catalana del 2,1% que s'ha registrat aquest juliol, cinc dècimes per sota que l'acumulada el juny, és la segona taxa més baixa d'aquest any únicament superada per l'1,8% que es va registrar a l'abril. Aquest 2,1% està tres dècimes per sobre que la inflació anual espanyola.

En el conjunt de l'estat espanyol, els preus van baixar també cinc dècimes i van situar la inflació anual en l'1,8%, tres dècimes per sota del registra del mes de juny. El resultat de la inflació a l'Estat coincideix amb les dades d'inflació avançada que va publicar l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el 30 de juliol.

La inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils del petroli i els aliments frescos, ha quedat fixada el juliol en l'1,7%, tres dècimes menys que el juny.

Copagament farmacèutic

Els grups de productes que han influït més en la caiguda de la taxa anual de la inflació destaca en primer lloc la cistella de 'medicina' on s'integren els medicaments, afectats des del juliol de l'any passat per l'efecte del copagament farmacèutic que el govern espanyol va posar en marxa el juliol de l'any passat. Aquest efecte estadístic a l'alça ha quedat eliminat aquest juliol i per tant la comparació de preus ja està dins del mateix perímetre.

Així, mentre que els preus de productes farmacèutics van pujar el 13,7% el juliol del 2012 en taxa interanual, aquest juliol aquesta taxa ha estat negativa en l'1,2%, gairebé 15 punts per sota que fa un any.

L'altre cistella que ha impulsat a la baixa la inflació anual ha estat 'l'habitatge' on s'incorporen els preus de les tarifes elèctriques que l'any passat van pujar el juliol un 4% i aquest mes de juliol l'increment ha estat de l'1,2%. En taxa anual, la cistella d'habitatge va registrar el juliol del 2012 un increment del 5,2% i per contra aquest any la taxa anual ha estat tan sols del 0,2%.

Mentre que el mes de juliol els preus de l'electricitat han suposat una ajuda a fer baixar la inflació, a l'agost es produirà un efecte contrari atès que el govern espanyol, després de la reforma del sistema elèctric ha anunciat un increment de la factura de la llum del 3,2% a partir de l'1 d'agost.

Per últim, la cistella que ha ajudat a fer caure la inflació anual ha estat la del 'transport' on s'imputen els preus dels carburants i lubricants. L'increment de preus del carburant aquest mes de juliol, ha estat menor que el juliol de l'any passat. En concret, la taxa anual de la inflació d'aquesta cistella ha estat de l'1% mentre que el juliol de l'any passat el registre va ser del 3,8%.

Preus a l'alça

Mentre que la medicina, l'habitatge i el transport han impulsat a la baixa la inflació, les cistelles que han tingut l'efecte contrari i han ajudat a mantenir alta la inflació han estat els aliments i begudes no alcohòliques, que aquest juliol han registrat una taxa anual del 4,3% i el juliol de l'any passat de l'1,8%, i la cistella de begudes alcohòliques i el tabac, que ha escalfat la inflació per l'increment de preus del tabac, per sobre del registra de l'any passat.

Entre els productes d'aliment frescos destaca l'increment de preus de les patates i dels seus preparats i les fruites fresques.

Rebaixes d'estiu

En relació amb el comportament mensual de preus, aquest juliol, com passa cada any, els preus han caigut en relació amb el juny gràcies a l'efecte de la cistella del vestit i el calçat que han començat el període de rebaixes d'estiu, que a Catalunya ha suposat una caiguda del 13,1% dels preus.

També afectada per la campanya de rebaixes, la cistella de utillatge de la llar ha ajudat a baixar els preus, en aquest cas en l'1,1%.

Pròxims efectes estadístics

Aquest juliol ha finalitzat l'efecte estadístic del creixement de preus de la cistella de 'medicina' pel copagament farmacèutic. Els pròxim mesos també tindrà la seva fi l'efecte de la fi de la subvenció del règim de la Seguretat Social a diferents medicaments, l'increment de l'IVA que es va registrar el setembre per decisió del govern de Mariano Rajoy i l'augment de les taxes universitàries de l'octubre de l'any passat.

Quan finalitzin tots aquests efectes estadístics que influeixen a l'alça en els preus, la inflació es preveu que arribi a final d'any per sota de l'1%, segons indica el quadre macroeconòmic del govern espanyol.