Uns treballs elèctrics treuen a la llum restes medievals a la Vall de Sant Daniel de Girona

Consisteix en una antiga galeria del monestir que data dels segles XVI i XVII

Endesa ha descobert accidentalment restes de la Girona medieval quan anava a estendre una línia elèctrica subterrània al carrer de Sant Daniel, al barri homònim. Les obres eren per traçar un cable que ha d’alimentar un nou equipament que la Fundació Ramon Noguera està edificant en terrenys cedits pel Monestir de Sant Daniel, de monges benedictines.

Quan van començar els treballs, l’octubre del 2023, va aparèixer la troballa, per la qual cosa no només les obres es van aturar en sec sinó que la Companyia va obrir gairebé tot el carrer al llarg de la rasa perquè els vestigis fossin supervisats per un equip d’arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les restes patrimonials formen part del Monestir de Sant Daniel, declarat pel Departament Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i consisteixen en l’ala sud del monestir, formada per sis estances, una zona de pati, així com el límit oest del cenobi.

El material arqueològic recuperat en la intervenció situa la troballa en un context dels segles XVI-XVII, amb una presència destacada de ceràmica d’importació italiana. Per sota del nivell d’ocupació del monestir dels segles XVI-XVII es constata l’existència d’estructures més antigues, possiblement corresponents a la galeria en època medieval. De les estances es distingeix la dedicada a la cuina, de la qual es conserva la llar de foc.

La funció de la resta de cambres resta indeterminada per falta de materials que ajudin a la seva concreció. Ara bé, algunes d’elles conserven encara el paviment enrajolat. Cal destacar que, a la banda sud del monestir, a la part central de l’àrea excavada, s’ha localitzat un arc de mig punt de factura baix-medieval que testimonia un accés al cenobi des del riu Galligants.

Un cop recuperada la informació arqueològica existent a l’indret i documentades totes les estructures, es dona per garantida la salvaguarda dels valors culturals de les restes i es procedirà al rebliment indefinit. S’aplica en aquells casos, com ara aquest, on no és possible deixar les restes al descobert i no sigui possible o no es consideri adient el seu trasllat.

Aquesta actuació, que comptarà amb la supervisió d’un arqueòleg, es realitzarà cobrint les estructures amb geotèxtil i sorres netes, sobre els quals es dipositarà material de rebliment fins a la cota del paviment del carrer, que caldrà refer.

Les obres elèctriques que han destapat la troballa consisteixen en l’estesa de 120 metres de cable de baixa tensió que permetran alimentar la futura residència que s’ubicarà al recinte, i també l’ampliació de potència del centre de transformació ja existent, per tal de donar resposta a la demanda necessària. En total, és previst que l’operativa tingui un desemborsament superior als 200.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.