Educació prohibeix l'ús del mòbil a infantil i primària i el restringeix a secundària

Els alumnes d'ESO hauran d'apagar els dispositius en entrar al centre

El Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a "usos educatius" a secundària. Així consta al document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest dimarts el Govern.

El text estableix que "no està permès" l'ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està amb caràcter general, però sí per a "usos educatius específics autoritzats", si així ho decideix el centre.

De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària. El document concreta que els alumnes d'ESO hauran d'apagar els dispositius en entrar el centre i els hi retiraran si fan un ús "indegut".

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha presentat les instruccions aquest dimarts en roda de premsa després que el Govern les hagi aprovat i s'hagin fet arribar als centres educatius. Tot i això, no les hauran d'aplicar fins al curs vinent.

Les instruccions arriben després que el Consell Escolar proposés al Departament restringir l'ús dels mòbils i que s'hagi produït un debat amb la comunitat educativa. Al desembre el govern espanyol va proposar la restricció en l'ús dels mòbils i està previst que aquest dimecres la ministra d'Educació, Pilar Alegría, es reuneixi amb les comunitats per abordar el tema. Simó ha assegurat que ella no era partidària de fer "una prohibició per decret" i que va apostar per establir un debat amb la comunitat educativa, resultat del qual ha defensat que s'ha arribat a les indicacions presentades.

En aquest sentit, la consellera ha resumit que amb aquestes indicacions es redueix "al mínim" la presència dels mòbils als centres educatius. A infantil i primària els elimina per complet per als alumnes tant en horari lectiu com no lectiu.

Per tant, tampoc se'n podrà fer ús durant el temps de menjador o en les activitats extraescolars. En cas que un alumne porti un dispositiu al centre l'haurà de tenir apagat i deixar-lo en un lloc segur que determinarà l'escola.

A secundària, on es dona l'ús més intensiu, els telèfons "només es podran utilitzar durant les activitats d'aprenentatge quan compleixin una finalitat pedagògica indicada pel docent". A la pràctica, per tant, també es prohibeix l'ús del mòbil per als alumnes sempre que no ho autoritzi el docent i per a un ús educatiu concret. Aquesta concreció d'ús amb finalitats educatives s'haurà de situar dins del projecte educatiu del centre.

Així, en les activitats lectives no es podrà fer ús del mòbil personal, menys en "circumstàncies excepcionals" o quan no es pugui fer l'activitat a través dels ordinadors i les tauletes que tenen els centres. Aquestes indicacions també s'apliquen en activitats fora del centre com sortides, colònies i d'altres amb participació de famílies.

Sense mòbils al pati o durant les extraescolars

En horari no lectiu -pati, menjador o extraescolars- tampoc es podrà fer "ús lliure" del mòbil. Simó ha afirmat que això vol dir que no ho decidirà l'alumne sinó la persona encarregada d'aquest espai. La consellera ha declarat que l'objectiu de la no presència dels mòbils en activitats no lectives és "promoure la interacció personal" entre alumnes i també amb altres membres de la comunitat educativa. "Que l'espai d'esbarjo i oci sigui lliure de pantalles", ha manifestat.

Si els alumnes porten els dispositius personals als centres, els hauran d'apagar en entrar. Cada escola o institut haurà d'establir el procediment per garantir que els dispositius estan en un espai segur durant la jornada escolar, sempre que no n'autoritzin l'ús per a "circumstàncies excepcionals o bé per a un ús estrictament pedagògic indicat per un docent". Aquí els centres tenen varies opcions: demanar que els deixin a la motxilla, a la taquilla si n'hi ha o en una caixa a l'aula.

En cas d'usos indeguts, Educació diu que s'haurà de retirar el dispositiu a l'alumne i seguir el protocol que detalli cada centre, "que hauria d'incloure la custòdia fins al final de la jornada i l'avís a la família".

En l'etapa postobligatòria, els alumnes seran els responsables dels seus dispositius seguint les normes de cada centre. En les activitats lectives "no se'n pot fer un ús lliure" i seran els docents els que donaran les indicacions d'ús. Pel que fa a les estones no lectives, el centre haurà de vetllar pel "bon ús" dels mòbils per evitar conflictes.

El document aprovat recull que es poden establir situacions específiques o excepcionals a l'ús general. Per exemple, alumnes amb necessitats educatives específiques o per qüestions de salut.

També s'obre la porta que si un centre vol dur a terme un projecte singular que inclogui un ús dels mòbils diferent del que recullen les instruccions ho haurà de sol·licitar al Departament d'Educació després d'haver-ho aprovat per majoria qualificada al consell escolar.

Mesures correctores si hi ha incompliments

El document d'Educació estableix també que els centres educatius han de vetllar pel compliment de la legislació vigent quant a protecció de dades i respecte als drets fonamentals i aplicar mesures correctores o sancions en el cas que els alumnes cometin irregularitats o faltes, que poden ser lleus, greus o molt greus.

Més enllà dels alumnes, Simó ha recordat que docents, treballadors i famílies han de ser "corresponsables". En aquest sentit, s'insta també els centres a promoure els bons usos en l'àmbit familiar i social i se suggereixen activitats que es poden portar a terme per promocionar el bon ús de les pantalles.

I és que tot i les limitacions establertes, Educació recorda que els centres han de garantir l'assoliment de la competència digital de l'alumnat i facilitar una cultura digital que faci èmfasi en el bon ús i el coneixement dels beneficis i els efectes negatius d'aquests dispositius.

Els centres hauran d'actualitzar les normes internes

Amb aquestes instruccions, els centres hauran d'actualitzar les normes d'organització i funcionament, així com la carta de compromís educatiu. Aquestes normes han de preveure la tipologia de faltes relacionades amb l'ús indegut dels mòbils, les possibles mesures correctores o sancionadores i també els protocols d'acció. El document d'instruccions recull alguns exemples de com es podrien redactar les normes recollint les noves directrius.

El canvi d'aquestes normes ha de ser aprovat en el consell escolar del centre. Simó ha recomanat que s'arribi a aquest document a través del diàleg de tots els agents implicats.