Blanes bonificarà alguns veïns que utilitzin les zones blaves

Se'n beneficiaran els que paguin impost de circulació al municipi i estiguin al corrent d'obligacions tributàries

L’Ajuntament de Blanes ha enviat aquesta setmana informació per correu a les persones que tenen dret a gaudir de les bonificacions en les zones blaves d’estiu i que podran utilitzar els aparcaments senyalitzats com a zona groga d’estiu. Aquests avantatges seran vigents entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

En total, s’han enviat 12.700 cartes personalitzades als titulars de vehicles que paguen l’impost de circulació a Blanes i que estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

Acreditació “Contribuent de Blanes”

A la carta s’hi ha adjuntat l’identificatiu “Contribuent de Blanes”, un adhesiu de color groc que acreditarà els vehicles per aparcar a les places de les zones grogues d’estiu, així com per poder gaudir de les bonificacions que hi ha a determinades zones blaves d’estiu arreu del municipi. També s’han adjuntat les normes d’ús d’aquest distintiu, així com la relació de les zones, tarifes i beneficis a què poden accedir.

En aquest sentit, la vigència d’aquest distintiu serà de dos anys (2013-2014) i per poder gaudir dels beneficis que se’n deriven és imprescindible que es col·loqui l’adhesiu de manera visible a la part interior del vidre frontal, al costat superior dret. La no identificació del vehicle amb l’adhesiu impedirà al seu titular poder aparcar a les places identificades com a zones grogues, així com poder gaudir del benefici d’obtenir un tiquet de tarifa amb bonificacions.

El conductor haurà d’obtenir el tiquet –triant com a opció la “Tarifa contribuent”- a les màquines expenedores situades a les zones blaves d’estiu. El tiquet de pagament obtingut per a una determinada zona d’aparcament regulat no es pot utilitzar en una altra zona de tarifa diferent.

Acreditació “Empleats de Blanes”

D’altra banda, també podran gaudir de beneficis els vehicles de les persones que treballin en l’àmbit d’influència d’aquestes zones (B-2, B-3 i B-4) i ho acreditin documentalment. Per obtenir el distintiu, s’ha de presentar la documentació necessària abans de l’inici o durant la temporada d’estiu de les zones blaves (del 15 de juny al 15 de setembre) a l’Oficina d’Atenció al Client de l’empresa SABA, a l’aparcament del  passeig Corils i Vieta.

La documentació que cal lliurar és la següent: original del contracte de treball on ha de constar el període de vigència del contracte i l’adreça de l’activitat (en cas que en el contracte consti una adreça de l’empresa diferent de Blanes, s’haurà d’aportar el certificat d’empresa on figuri l’adreça de l’activitat al municipi); en defecte del contracte de treball, un certificat d’empresa on constin les mateixes dades; i la documentació del vehicle propi (permís de circulació i fitxa tècnica).

Zona Groga d’Estiu (gratuïta per autoritzats) :

Només hi poden aparcar els vehicles autoritzats, mentre que la resta ho tenen prohibit. Les places d’aparcament de les zones grogues comprenen els carrers de les àrees veïnals de primera línia turística (Els Pins, Racó d’en Portas i s’Auguer) i estaran pintades de color groc :

-Els Pins: Josep Tarradellas (des de la cruïlla c/Àgata, llevat de la zona de l’antic pavelló d’esports), Josep Trueta, Cristòfol Colom (llevat del tram entre Mediterrani i Vila de París), tots els carrers interiors dels esmentats carrers fins al passeig de s’Abanell i l’avinguda Mediterrani.
-Racó d’en Portas: El carrer Racó d’en Portas i tots els carrers que hi conflueixen de l’interior del barri, C/Senda del Molí, Rosselló i Escales de l’Aigua.
-S’Auguer: C/Sant Pere Pescador i C/Méndez Núñez.

Zona Blava d’Estiu amb Bonificacions:

1.Tarifa B-2: Zona Blava Turística passeig Catalunya -a partir de la sortida del carrer Racó d’en Portas fins al carrer Ernest Lluch-, zona antic poliesportiu i camps de futbol, inclòs C/Antoni Gaudí i zona del costat del CAP-II.

2.Tarifa B-3 Zona Blava Turística últim tram avinguda Vila de Madrid.

3.Tarifa B-4: Zona Blava Turística de la Cala Sant Francesc.