La Diputació destinarà 11 milions d'euros als ajuntaments gironins

Ho farà mitjançant el nou Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La junta de govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 11 milions d'euros als municipis gironins a través del nou Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Dels 11 milions, 1.650.000 euros es destinaran a subvencionar despeses culturals; 4.731.695,02 euros a despeses d'inversió i 4.618.304,98 a despeses corrents.

Tots els 221 ajuntaments gironins han demanat subvencions tant a l'apartat del Fons que es refereix a Cooperació Econòmica com al que es refereix a Cooperació Cultural. Pel que fa a l'apartat de Cooperació Cultural, dels 221 municipis, 58 han demanat subvencions tant per despeses d'inversió com per despeses corrents; 73 ho han fet només per a despeses d'inversió i 90 ho han fet exclusivament per despeses corrents.
La percepció mínima per ajuntament serà de 25.000 euros, xifra que s'incrementarà en funció de la població i els ingressos corrents de cada ajuntament.

L'atorgament de la subvenció va lligat a la presentació del corresponent compte justificatiu per part dels ajuntament.

El Fons

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és un fons de nova creació que està format per la unió de l'antic Fons de Subvencions de Cooperació Municipal, dotat l'any 2012 amb 8,5 milions d'euros, i el Fons de Cooperació Cultural, dotat amb 1 milió l'any 2012. D'aquesta manera, s'ha creat un Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, amb una dotació econòmica que s'ha incrementat fins als 11 milions anuals.

Els criteris de repartiment del nou Fons són, en primer lloc, garantir un mínim de 25.000 euros a cada ajuntament, i la resta, fins els 11 milions, es repartiran en un 70% en funció de la població segons últim cens oficial aprovat, i l'altre 30% restant en funció dels ingressos municipals liquidats en els exercicis de 2009, 2010 i 2011. L'Ajuntament de Girona no entra en el càlcul del repartiment i se li assigna una subvenció anual de 650.000 euros
Les bases reguladores del Fons permeten finançar fins el 100% de la despesa subvencionada i també la possibilitat de destinar el fons a despesa corrent i/o a despeses d'inversió, característiques introduïdes els darreres anys per fer front a la situació de crisis econòmica i financera.

Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al nou Fons són:

a) Despeses culturals
Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d'aquest Fons.

b) Despeses en inversions reals i transferències de capital.
Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència municipal.

c) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris.
Amb caràcter excepcional i per atendre la situació financera dels municipis, generada per la situació de crisis econòmica, també són subvencionables les despeses en béns corrents i serveis.