Cadaqués suspèn l'atorgament de noves llicències per a habitatges d'ús turístic

El consistori vol redactar un pla especial urbanístic per regular l'activitat

L'Ajuntament de Cadaqués (Alt Empordà), ha aprovat per unanimitat en el darrer ple ordinari la suspensió d'atorgament de noves llicències per a habitatges d'ús turístic (HUT) amb la finalitat d'estudiar-ne la redacció d'un pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d'emplaçament i d'ús d'aquests habitatges per tal de poder regular-ne l'activitat.

Les condicions que determinarà el nou pla farà referència a les ubicacions, intensitats, accessos, distàncies amb altres usos o establiments i activitats dels HUT al municipi. La limitació s'ha fet extensiva a tota la superfície de Cadaqués sense excepció.

La suspensió, que no pot durar més d'un any tot i que es podria allargar a dos en el cas de l'aprovació inicial del nou pla al final d'aquest termini, afectarà també a les llicències d'obres que es vulguin demanar per a desenvolupar l'activitat de HUT en un futur.

No obstant, en queden excloses d'aquesta suspensió els canvis de titularitat de llicències urbanístiques, activitats o d'altres per a habitatges d'ús turístic que ja estiguin aprovats i en funcionament, excepte quan els tràmits comportin l'ampliació o modificació substancial per a fer l'activitat de HUT.

El municipi, amb greus problemes d'accés a l'habitatge per als residents, va elaborar un Pla Local d'Habitatge, que ha confirmat totes les sospites. Els habitatges d'ús turístic han augmentat de forma exponencial en els últims anys. A tall d'exemple, l'any 2015 se'n van donar d'alta un 13% però l'any 2021 aquesta xifra ja va superar el 25%. Aquest 2022, el percentatge s'ha elevat fins al 28%.

L'alcaldessa diu que esperen que durant aquest any en què no es concediran noves llicències es pugui elaborar el pla especial. Paral·lelament, l'Ajuntament treballa en altres mesures previstes al pla, com la creació d'habitatge social, un pla de recuperació d'edificis en estat ruïnós o la creació d'allotjaments dotacionals per a col·lectius vulnerables.