Adif eliminarà els passos a nivell que creuen el nucli urbà de Ripoll

Suposarà una inversió total de 794.500 euros

La presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez, i l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, han signat un conveni per a la supressió de passos a nivell i la millora de la permeabilitat i integració del ferrocarril al seu pas pel nucli urbà de la capital de la comarca gironina del Ripollès.

Aquest acord respon al compromís d’ambdues administracions d’unir esforços per establir les mesures necessàries que permetin augmentar les condicions de seguretat especialment per als ciutadans i també per a l’explotació ferroviària.

D’aquesta manera, es pretén evitar incidències com atropellaments o trànsits indeguts pels anomenats passos viciosos, amb les greus conseqüències que d’aquestes es poden produir.

En el marc d’aquest clima de col·laboració institucional, i a partir de l’avantprojecte redactat per l’Ajuntament pel condicionament del pas a nivell del Passeig de Regull per a la segregació del pas de vianants, a finals de 2020, es va acordar redactar el projecte constructiu i executar les obres destinades a l’execució d’un vial paral·lel a la traça ferroviària, entre els punts quilomètrics 1/800 i 2/325 de la línia Ripoll-Puigcerdà, derivant el trànsit de vianants del pas a nivell situat en el punt i permetent així la clausura dels passos a nivell públics situats en els punts 2/325 i 2/770 de la mateixa línia.

L’esmentat avantprojecte també inclou eliminar els passos de vianants que formen part de la protecció situada en el punt 0/727, de manera que passi a ser d’ús específic de vehicles.

Conforme a l’establert en el conveni de col·laboració, Adif es compromet a redactar el projecte per a la construcció del vial paral·lel al traçat ferroviari par clausurar els esmentats passos a nivell. A més, Adif també condicionarà el pas subterrani existent a la sortida del túnel del nucli urbà, prenent com a base l’avantprojecte redactat per l’Ajuntament.

Adif també s’encarregarà, després de la finalització de les obres que possibiliten la clausura d’ambdós i dels passos de vianants adossats al pas a nivell situat al punt 0/727, del desmantellament de les instal·lacions i del tancament de la via, amb la finalitat d’impedir l’accés a la infraestructura ferroviària.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Ripoll, entre les seves obligacions, assumirà l’obra urbanística necessària per afavorir l’ús del pas inferior condicionat i la seva titularitat, això com el manteniment i conservació.

Les actuacions previstes en el conveni suposen una inversió global de 794.500 euros, dels quals Adif assumirà 775.000 euros per a la redacció del projecte i l’execució de les obres, mentre que la resta els aportarà l’Ajuntament en concepte d’adquisició dels terrenys i els  treballs d’urbanització corresponents.

El conveni té una vigència màxima de quatre anys. Per vetllar pel  compliment de les obligacions assumides per ambdues parts, així com  per a la correcta execució de les actuacions, es crearà una comissió de seguiment.