La Comissió Europea es compromet a garantir el cabal mínim del riu Ter

Utilitzarà instruments jurídics per assegurar el compliment de la Directiva Marc de l’Aigua

La Comissió ha dit que 'el projecte de pla hidrològic de conca de la demarcació hidrogràfica de Catalunya es va publicar el 15 de desembre de 2009 per un període de  consulta pública de 6 mesos. En conseqüència, queda aplaçada l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua. La Comissió avaluarà el contingut dels plans quan hagin sigut adoptats i notificats pels estats membre'.

Mantenir un cabdal ecològic mínim dels rius subjectes a un ús intensiu és un element fonamental per arribar als objectius ambientals de la Directiva Marc de l’Aigua, especialment el d’un bon estat ecològic. Segons la Comissió, correspon als Estats membre garantir que els cabals mínims establerts als plans es compleixin i siguin suficients per arribar a un bon estat ecològic. L’establiment de cabals mínims hauria de tenir en compte la variació anual del cicle hidrològic, per garantir el compliment dels objectius en les condicions normals definides. 'La Directiva marc de l’aigua autoritza les exempcions temporals en matèria d’objectius ambientals en cas de sequeres prolongades o inundacions greus, sempre que es compleixin determinats requisits'.

Segons la resposta, 'la Comissió seguirà controlant l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, especialment l’adopció dels plans hidrològics de conca, per garantir que els Estats membre compleixen les obligacions, i si procedeix, utilitzarà els instruments jurídics que brinda el Tractat'.