El Consorci de la Costa Brava repara dues canonades d’impulsió i restitució d’aigua residual a Llançà

L’actuació té un cost total de 401.457 euros

El Consorci de la Costa Brava està executant la reparació de dues canonades paral·leles d’impulsió i restitució d’aigua residual a Llançà. Es tracta d’un tram de 200 metres ubicat entre l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) Central i l’EBAR Port d’aquesta localitat de l’Alt Empordà, que requeria una intervenció perquè estava molt malmès i desgastat.

La solució adoptada per executar els treballs és el revestiment interior mitjançant el mètode de la mànega contínua i reversió amb aigua sobreescalfada, que consisteix a fer un accés a cada extrem del tram on s’actua, introduir una mànega de polièster impregnada amb resines dins de cadascuna de les canonades existents mitjançant els volums d’aigua necessaris per tal que la mànega autoportant arribi fins a l’extrem oposat del tram i, en elevar la temperatura de l’aigua, es desprengui la calor requerida que permet que les resines reaccionin i facin endurir les mànegues de polièster. D’aquesta manera s’obtenen les noves canonades per substituir les antigues, que han perdut funcionalitat.

Aquesta opció minimitza l’afectació a l’entorn, redueix el consum energètic i evita la generació d’elevats nivells de soroll. A més, tant el temps d’execució com la superfície ocupada són molt baixos en comparació amb el mètode més habitual, que implicaria l’excavació de tot el tram per substituir les canonades existents per unes de noves. Aquest mètode es va descartar en tractar-se d’una zona molt transitada, com és el passeig marítim.

Els treballs de preparació van començar el mes de setembre i van culminar la tercera setmana de desembre, quan es va portar a terme el revestiment interior de les dues canonades. Les obres tenen un cost total de 401.457,78 euros, sense IVA, i estan finançades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta actuació permetrà restablir la capacitat estructural per aguantar les càrregues externes i la pressió de servei inicial, millorar la capacitat hidràulica i eliminar infiltracions, amb el consegüent augment de l’estanquitat.

El Consorci de la Costa Brava és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí, després de l’aprovació definitiva de l’adhesió de vint nous membres, que es formalitzarà el proper 1 de gener. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu.