Tossa de Mar destina més de 2 MEUR per afrontar les crisis originades pel coronvirus i les catàstrofes naturals

Es tracta de despeses imprevistes i ajudes realitzades des de l’Ajuntament

 L’equip de govern de Tossa de Mar (Selva) ha portat a terme un seguit de mesures econòmiques per fer front a la crisi originada per la covid-19 i per les catàstrofes naturals d’aquest any. El conjunt de totes les accions, ajudes, assessoraments i modificacions de pressupostos superen els 2 milions d’euros (MEUR).

Per poder fer front a les situacions que s'han donat enguany ha estat necessària la renúncia per part de totes les regidories de les seves partides assignades, donant prioritat al resum de mesures següent:

Pel que fa a la covid-19, destaca:

 • Subvenció de 275.000 euros a empresaris i famílies. Concretament, 200.000 euros a empreses, professionals i autònoms i 75.000 euros a persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Subvenció per empreses d’allotjament, hotels, pensions, apart-hotel i càmping. Amb un import pevist inicialment de 100.000 euros fins a un topall de 200.000.
 • No cobrar la taxa d’ocupació de via pública de l’any 2020. La mesura ha beneficiat uns 350 establiments, que s’estalviaran uns 360.000 euros que l’ajuntament deixarà d’ingressar.
 • Reducció de la taxa d’escombraries en el sector comercial. L’Ajuntament ha tirat endavant tots els tràmits per a realitzar la devolució de l’import equivalent a les setmanes que el sector comercial va estar tancat per l’estat d’alarma i el nou període que estem vivint.
 • L’equip de govern farà aportacions voluntàries al banc d’aliments. Cada regidor decidirà quin import de la seva retribució des del mes de juny i fins desembre.
 • Acord amb SOREA. L’Ajuntament no pagarà el cost de l’aigua de les seves instal·lacions esportives fins l’any que ve.
 • Reducció del 50% del preu anual als concessionaris de platges. Són un total de 36 empreses que fan diversos serveis a les 16 platges del municipi. Valorat en uns 160.000 euros.
 • Conveni amb el Consell Comarcal d’assessorament a empreses. Ha suposat que algunes empreses locals tramitessin ajudes per valor d’uns 130.000 euros.
 •  Reforç del banc d’aliments amb 12.000 euros.
 • Adaptació de les escoles a les mesures Covid-19. Accions valorades en uns 7.900 euros.
 • Adaptació de les platges a la normativa covid de personal i servei intensiu de neteja serveis i espais públics. Import estimat en uns 48.500 euros.

D’altra banda, s’ha ideat un paquet de mesures que s’estructura en:

 • Ajuts a l’emergència social.
 • Suport a l’activitat econòmica.
 • Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments.
 • Reajustament en la pressió fiscal local.

Desglossat es presentaria així;

En ajuts a l’emergència social:

 • Creació d’una oficina per a gestionar les ajudes a veïns arran de la covid-19. L’oficina es troba ubicada a Can Ganga.
 • Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc d’aliments) per pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament.
 • Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel pagament del cànon municipal (part proporcional).
 • Entrega a domicili de les targetes menjador del Consell Comarcal.
 • Servei gratuït de classes de repàs als alumnes els mesos de juliol i agost.
 • Proporcionar targetes de telefonia mòbil per a garantir que tots els infants i adolescents de Tossa poguessin seguir el programa d’ensenyament on-line.
 • Reparació i entrega de tots els equips informàtics disponibles a l’escola i institut per poder realitzar classes online.
 • Subvenció de material sanitari pel curs 2020-2021.
 • S’ha signat un conveni amb la Fundació SER.GI en matèria d’habitatge vinculat a Serveis Socials per a la creació, per exemple, d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la propietat.

En suport a l’activitat econòmica:

 • Creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) a Can Ganga per atendre totes les consultes i tramitacions generades per la Covid-19, en concret per a empreses, autònoms, professionals i entitats locals.
 • Dinamitzar l’economia local amb una línia de suport per la gestió i tramitació dels ajuts i subvencions de diferents administracions que es dediquin exclusivament a afectats per la Covid-19, en àmbit d’empreses i autònoms.
 • Creació d’un programa específic post-Covid-19 de suport a empreses, emprenedors, professionals i comerç.
 • Canvi d’estratègia de Promoció Turística i suport al comerç local.
 • Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la Fira de Nadal.

Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments:

 • Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments i serveis que hi hagin pendents de pagament i que ho sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat.
 • Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses salarials, de manteniment de la garantia definitiva, de lloguers o manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses d’assegurances vinculades al contracte.
 • Establiment d’una partida específica per a l’augment d’hores de disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i brigada municipal.
 • Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’Ajuntament i eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació dels diferents serveis.
 • Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació per tal de mantenir informada als veïns i veïnes.
 • Manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir la seva activitat econòmica.

Reajustament en la pressió fiscal:

 • Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.
 • Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals pel que respecte al primer i segon fraccionament.

Catàstrofes naturals

L’informe de valoració de desperfectes i danys públics causats pel pas a principis d’any del temporal “Glòria” detallava danys a platges, mobiliari urbà, zones boscoses, o afectacions a edificis municipals o a serveis com l’enllumenat públic. A tall d’exemple, es va perdre gran quantitat de sorra de la Platja Gran, de la Mar Menuda i d’Es Codolar, i es van produir desperfectes a tots els serveis de les platges del municipi (instal·lació elèctrica, aigua, WC, ancoratges, aparcaments desapareguts, etc).

A les zones boscoses, afectacions als accessos a les cales a causa de roques o arbres caiguts; a edificis públics, fortes filtracions d’aigua i diversos desperfectes; molts serveis afectats com l’enllumenat públic o la línia de telèfon; i danys en gran part de mobiliari urbà com les tanques metàl·liques del passeig de Sant Ramon de Penyafort o els bancs i els fanals del front marítim.

Arran d’això, es va destinar una partida de 341.000 euros per a arranjament i també es va portar a terme el servei de contenidors gratuïts per a totes les empreses del front marítim i es va subvencionar al 100% l’import de la llicència per a les obres o reformes causades pel temporal.

Uns mesos més tard, es va haver de destinar 28.000 euros més per a noves riuades que hi ha va haver al municipi.

Futur

Per a l’any 2021 s’ha previst la reducció d’un 10,2% de l’IBI, el que suposa que els veïns i veïnes de Tossa pagaran 528.378 euros menys en aquest concepte l’any vinent.