Agricultura aprova 5,4 MEUR en ajudes per a les explotacions agràries afectades pel Dana o pel Glòria

Les comarques gironines seran les que rebran una major aportació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha resolt favorablement ajuts per valor de 5.412.734,97 euros en el marc de la convocatòria destinada a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre del 2019 o pel temporal Gloria de gener del 2020.

Les comarques gironines seran les que rebran una major aportació, seguides per les de Lleida. L'objecte d'aquests ajuts era la recuperació del potencial productiu de les parcel·les afectades per a garantir la viabilitat econòmica de les explotacions. Aquests ajuts s’inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern per pal·liar els danys ocasionats per ambdós temporals. Agricultura va publicar, el 4 de juny del 2020, l'Ordre que aprovava les bases reguladores d'aquests ajuts, modificada posteriorment per l'Ordre ARP/167/2020, de 5 d'octubre.

El 10 de juny del 2020, va publicar la Resolució que convocava els ajuts, amb una dotació pressupostària inicial de 4.100.000 euros, que es va ampliar fins als 6.387.141,00 euros en una nova Resolució posterior. El 14 d'octubre del 2020, el Departament va publicar la proposta de resolució provisional a l'e-Tauler. Un cop revisades les al·legacions presentades a aquesta proposta i fetes les comprovacions d'ofici pertinents, va emetre la resolució definitiva per un total de 5.412.734,97 euros.

Per territoris, Agricultura ha concedit ajuts a les comarques gironines per valor de 2.759.036,72 euros a un total de 170 beneficiaris; a Lleida els ajuts ascendeixen a 2.062.227,35 euros i els beneficiaris han estat 157; a 296.443,61 euros en el cas de les comarques de Barcelona per a 30 sol·licitants; 144.601,97 euros a les Terres de l'Ebre per a 4 beneficiaris, i 15.349,38 euros al Camp de Tarragona per a 12 sol·licitants. Des de l'Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central no es va presentar cap sol·licitud.

Els sol·licitants podien acollir-se a una o a les dues modalitats previstes en la convocaria. Per una banda, a un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels temporals Dana o Gloria de gener de 2020, en relació amb el grau d'afectació. De l'altra, també podien sol·licitar la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d'inversió, amb l'Institut Català de Finances (ICF), amb la bonificació del 100% dels interessos. En aquest cas, a més de la sol·licitud d'Agricultura, hauran de presentar la sol·licitud de préstec davant l'ICF.

En total, es van presentar 516 sol·licituds, 512 de la primera modalitat establerta i 5 en la segona, que inclou les dues modalitats alhora. De les 512 sol·licituds de la primera modalitat, se n'han aprovat 380, 122 han estat inadmeses, mentre 10 sol·licitants van desistir de la seva sol·licitud. De les 5 sol·licituds de la segona modalitat, 4 estan pendents de presentar la documentació requerida, i una s'ha inadmès.

L'Ordre ARP/167/2020, de 5 d'octubre, va fixar el 4 de novembre com a termini màxim per presentar la comunicació de finalització de les obres per part de la persona sol·licitant i la valoració final de costos de recuperació. L'endemà, el 5 de novembre, es va publicar a l'e-Tauler un tràmit d'audiència per requerir aquesta documentació a totes aquelles persones titulars de les explotacions agràries afectades beneficiàries de l'ajut que no havien presentat la justificació en el termini fixat per tal que en quinze dies a partir de la publicació de la notificació es presenti la justificació.