La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos durant el 2011

La supressió de l'impost de Successions als familiars directes fa caure un 46% els ingressos d'aquest tribut

La reforma de l'impost de Successions, que el Govern va aprovar l'abril de l'any passat, tenia dos objectius clars. El primer, posar fi a la discriminació que patia Catalunya respecte altres comunitats, i el segon, evitar que els patrimonis catalans marxessin del país a la recerca de millors condicions fiscals.

La mesura consistia en la bonificació del 99% d'aquest tribut per als graus de parentiu més directes (els I i II). És a dir, els cònjuges, ascendents i descendents més pròxims (pares, fills i néts). El Govern va tirar endavant la reforma a l'abril, però la seva aplicació es va fer amb efectes retroactius a 1 de gener del 2011.

Tot i que l'impost de Successions es continua recaptant en casos com ara germans, nebots, oncles o persones sense parentiu, la reforma ha suposat que la recaptació d'aquest tribut hagi baixat a Catalunya fins gairebé la meitat. En concret, un 46,02%. El 2010, el Govern va recaptar 552,59 MEUR per aquest concepte. L'any passat, van ser-ne 298, 31.

A banda d'aquest impost, l'estadística de recaptació d'impostos també posa de manifest com la crisi econòmica continua passant factura a les arques de la Generalitat. Sobretot, en tot allò que fa referència al sector immobiliari.

I és que el gruix de la recaptació global (més del 65%) el continuen acaparant els tributs que fan referència directa a la construcció. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà).

L'any passat, en conjunt, el Govern va recaptar 1.161,99 MEUR per aquests tributs arreu del país. D'aquests dos impostos, el que més va caure va ser el d'Actes Jurídics Documentats, amb una davallada del 14,7% (passant de 498,94 MEUR a 425,12 MEUR).

Si s'interpreten els números, part d'aquest estroncament en les vendes es relacionaria amb la fi de la deducció en renda per a habitatge habitual aplicada pel govern Zapatero. Tot i que ara el PP l'hagi recuperada, el fet que durant el 2011 estigués vigent aquesta mesura, això va frenar operacions de compravenda.

1.770 MEUR en tributs propis i cedits

L'any passat, en conjunt, el Govern va ingressar 1.770.370.728,56 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat. Dins del primer bloc, s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

L'any passat, arreu de Catalunya, la recaptació líquida de la Generalitat va caure en 460,78 MEUR. Si es trasllada aquesta xifra en percentatges, això suposa una davallada del 20,65% dels ingressos respecte l'exercici 2010 (aleshores, es van recaptar 2.231.155.173,17 euros).

L'estadística de recaptació també reflexa una altra conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos, rifes i màquines escurabutxaques. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el joc han caigut un 11,31% (passant dels 272,33 MEUR als 241,53).

D'altra banda, segons recullen les dades, el 2011 les arques públiques van ingressar 39,94 MEUR per l'impost de donacions, gairebé un 30% menys que l'anterior exercici (quan van ser 56,92 MEUR). Pel què fa als impostos propis (grans establiments comercials i gravamen de protecció civil), el Govern va recaptar per aquests conceptes 4,07 MEUR.

Per demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 1.462,27 MEUR; a les de Girona, 135,86 MEUR; a les de Tarragona, 108,93 MEUR, i a les de Lleida, 63,28 MEUR.