La Diputació de Girona destina 5,5 MEUR a ajudar els municipis en la gestió de les escoles bressol

Els ajuntaments gironins tenen fins a l’11 de maig per demanar les subvencions

La Diputació de Girona destinarà un total de 5.522.125 euros per atendre les despeses en el primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) que es du a terme a les escoles bressol de titularitat municipal i a les escoles rurals pel curs 2018-2019. Aquest import, que forma part d’un nou expedient de crèdit extraordinari aprovat en la sessió plenària de la corporació del 24 de març passat, es posarà a disposició de tots els ens locals de la demarcació de Girona.

La Junta de Govern, que es va reunir ahir, va aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i finalitzarà el proper 11 de maig.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, durant la sessió del Ple de la corporació, que també va tenir lloc ahir va assenyalar que aquesta aportació "apareixerà publicada al BOP de manera immediata a fi i efecte que es pugui fer la sol·licitud i la justificació alhora". L’objectiu és agilitzar-ne els tràmits i que "en el decurs del mes de juny puguem resoldre les subvencions i fer els pagaments, atès que ja estarien justificades", ha puntualitzat Miquel Noguer.

Amb aquesta actuació, fruit d’un acord pres per les quatre diputacions catalanes i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona pretén assistir els municipis gironins davant la situació de necessitat de suport econòmic en què es troben.

El diputat d’Educació, Josep Piferrer, ha explicat que "des de la Diputació estem treballant i destinant tots els esforços a ajudar als 221 municipis de les comarques gironines i tots els ciutadans de la demarcació". A més, ha remarcat que "el fet de pagar aquesta ajuda amb celeritat servirà per donar un cop de mà als ajuntaments", atès que els facilitarà liquiditat "en un moment tan complicat com el que estem vivint amb la covid-19".

En funció del nombre d’alumnes matriculats

La convocatòria serà de concurrència competitiva i convocatòria pública. Podran optar a aquestes subvencions tots els ens locals de les comarques gironines que siguin titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i els que tinguin implantat el primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals mitjançant la signatura del conveni corresponent amb la Generalitat, i que compleixin els requisits i les condicions generals establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les ajudes tenen com a objectiu finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres (excloses les del servei de menjador, les acollides matinals i de tarda i les amortitzacions) generades dins del curs escolar 2018-2019, i el crèdit assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats, amb un import màxim de 875 euros per infant.

Sis anys consecutius de suport a les escoles bressol

En els darrers sis anys la Diputació de Girona s’ha estat fent càrrec d’aquest cost amb l’objectiu de no deixar els ajuntaments gironins desatesos en aquest àmbit.

Cada any, des del 2013, i ateses les dificultats financeres de la Generalitat, la corporació ha assumit parcialment el pagament d’aquestes subvencions fent una aportació anual de més de 5 milions d’euros. D’aquesta manera, i en comú acord amb la Generalitat, l’ens supramunicipal ha anat aprovant les bases i les convocatòries corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017. Així mateix, la Junta de Govern de la Diputació de Girona del 7 d’agost de 2018 va aprovar la convocatòria per a l’any 2018 (curs 2017-2018), gràcies a la qual es van subvencionar 134 llars d’infants municipals i 4 escoles rurals, 6.096 alumnes amb un import total concedit de 5.334.875 euros.

Aquest, però, serà l’últim any que l’ens supramunicipal es fa càrrec d’aquest finançament, que a partir d’ara haurà d’assumir la Generalitat, tal com es va establir en aquest mateix acord entre diputacions. Es tracta d’unes subvencions no obligatòries i opcionals per a la Diputació de Girona que van en detriment dels 221 municipis de les comarques gironines, atès que l’import es podria destinar a donar suport als ajuntaments de la demarcació en altres àmbits.