L’Ajuntament de Girona inicia l’enquesta sobre el mercat de treball a la ciutat

L’estudi és el resultat d'un acord en el qual es van debatre l’estat de les polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Girona

En aquest sentit, es realitzarà una enquesta a una mostra representativa de la població d’entre 16 i 64 anys, estratificada per edats i tenint en compte el sexe i el barri de residència. En total, s’han seleccionat aleatòriament 2.200 persones a les quals se’ls ha enviat una carta signada per la regidora de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas, fent-los extensiu l’estudi i comunicant-los que han estat seleccionades per formar-ne part i ser entrevistades. En aquest sentit, serà fonamental la col·laboració i participació del ciutadà per conèixer les principals variables que condicionen l’ocupació a la ciutat de Girona.

En el disseny de l’enquesta s’han tingut en compte diferents fonts com ara l’Enquesta de Població Activa, el Cens de Població 2011, els qüestionaris del Centre d’Investigacions Sociològiques (“Enquesta sobre població aturada 2001”, “Joves i habitatge 2010”, “Sondeig sobre la joventut 2009”, “Baròmetre 2011”), “l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007” i el “Panel de desigualtats socials” de la Fundació Bofill. El qüestionari ha estat revisat i validat per l’equip tècnic de l’àrea de Promoció i Ocupació de l’Ajuntament, i s’han fet proves pilot a fi i efecte de minimitzar les possibles incidències.

L’enquesta, que té una durada mitjana de 20 minuts, es du a terme mitjançant entrevistes presencials en els domicilis de les persones seleccionades en un període calculat de dos mesos aproximadament, fet que permetrà poder tenir els primers resultats a partir de finals de juny. L’equip d’enquestadors/es està format per un total de 20 persones, la majoria de les quals són estudiants universitaris que han estat seleccionats a través d’un conveni de cooperació educativa dut a terme amb la Universitat de Girona.

Aquesta investigació possibilitarà l’obtenció fidedigna de dades tant a nivell socioeconòmic com socioeducatiu, fet que facilitarà a l’equip de govern el disseny i la posada en marxa d’estratègies d’actuació concretes adaptades al territori, amb l’objectiu de pal·liar els efectes de l’atur i incidir en les polítiques d’ocupació i desenvolupament local.